Osallistamalla osaamista -hankkeet

Osuma-hankkeen tehtävänä on Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuksien kautta rahoitettujen ESR-hankkeiden koordinointi ja aktivointi. Tällä sivulla esittelemme ”sateenvarjomme” alla olevat hankkeet.

Hankkeita on luokiteltu seuraavin symbolein: liikunta , kulttuuri , opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen , työelämään siirtyminen .

Käynnissä olevat hankkeet

DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi

DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi on valtakunnallinen hankekokonaisuus nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistamiseksi hyödyntämällä ja kehittämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden osaamista. Kohderyhmänä ovat noin 16-29-vuotiaat nuoret vanhemmat, jotka ovat tulleet vanhemmiksi nuorella iällä, joilla on jäänyt toisen asteen koulutus suorittamatta tai jotka ovat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen. Pidempään kotona oltuaan he ovat vaarassa pudota pois työmarkkinoilta tai jatkokoulutuksen ääreltä.

Hankkeessa pilotoidaan yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille. Tavoitteena on edistää osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia ja tunnistaa osaamista vanhemmuuden taitoja hyödyntämällä. Työskentelyssä kolmannen sektorin kulttuuri- ja liikuntatoiminnot ovat tärkeässä asemassa. Nuorten oma tekeminen ja toteutuksen räätälöinti ovat työskentelyssä keskeistä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan interventioita esim. oman osaamisen tunnistamiseen, kielellisen ilmaisun tukemiseen sekä vuorovaikutustaitojen ja työelämätaitojen kehittymiseen ilmaisutaidetta ja liikunnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Toteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Kirjantalo ry ja Suomen Caritas ry


Hyvää Seuraa – Nuorten osallistaminen seuratoimintaan

Hyvää Seuraa – Nuorten osallistaminen seuratoimintaan -hankkeen tavoitteena on osallistaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret mukaan paikalliseen seuratoimintaan liikkumaan sekä osallistumaan, vaikuttamaan ja oppimaan vapaaehtoisina urheilu- ja opiskelijajärjestöissä. Hankkeessa käynnistetään kymmenellä paikkakunnalla jalkapalloseuran ja ammatillisen oppilaitoksen välinen yhteistyö. Tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia ja tarjota osallisuuden kokemuksia paikallisessa toimintaympäristössä, lähellä nuorta. Ennakoivalla, osallistavalla lähestymistavalla tuetaan nuorten elämänhallintataitoja, edistetään opiskelumotivaatiota sekä vahvistetaan työelämätaitoja. Hankkeen toteuttajina toimivat valtakunnalliset järjestöt, Suomen Palloliitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, sekä kymmenen jalkapalloseuraa.

Toteuttajat
Suomen Palloliitto (päätoteuttaja), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Ilves ry, FC Jazz Juniorit ry, HIFK Soccer rf, TPS Juniorijalkapallo ry, Kuopion Palloseuran Junioreiden kannatusyhdistys ry, Helsingin Jalkapalloklubi ry, Rovaniemen Palloseura ry, Mikkelin Palloilijat ry, KPV:n juniorit ry, Espoon Palloseura ry

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut | Instagram | Facebook | #hyvääfutisseuraa


Höntsä – silta eteenpäin!

Höntsä -silta eteenpäin! on hanke, jonka aikana kehitetään monialainen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Höntsä-mallissa nuorista lähtevää toimintaa vahvistetaan monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Toiminta sijoittuukin eri organisaatioiden ja alojen rajapinnoille: oppilaitosten, 3. sektorin ja julkisen sektorin yhteistyöhön yhdistäen nuorisotyön, kulttuurin, liikunnan, oppilaitosten sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalojen toimijat, tiedon ja osaamisen.

Syntyvä Höntsä-toimintamalli konseptoidaan käytännön työkaluiksi otettavaksi käyttöön vaihtelevissa toimintaympäristöissä sekä levitetään ja juurrutetaan valtakunnallisesti käyttöön.

Toteuttajat
Metropolia Ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Suomen Nuorisoseurat ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry, Urheiluopisto Kisakeskus, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut | Instagram | Facebook


LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

Hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla. Fokuksena on kehittää työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- ja ammatillisessa opetuksessa.

Toteuttajat
Helsingin yliopisto, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö (päätoteuttaja), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti, Outward Bound Finland ry, Suomen Latu ry,  Suomen Urheiluopisto, Vierumäki, Taideyliopisto

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut


Museot innovaatioalustoina

Museot innovaatioalustoina on kehittämishanke, joka etsii uusia toimintamalleja museoiden ja muiden nuorten kanssa toimivien organisaatioiden käyttöön. Hanke luo uusia tapoja käyttää museoita ja tutkii kokeillen miten museot voivat toimia mahdollistajina tai alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Se rakentaa yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjäkasvatustoimijoiden ja museoiden välille. Tarkoituksena on kehittää nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatiokoulutusta ja vahvistaa nuorten työelämätaitoja. Lisäksi hanke tukee nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Toteuttajat
Aboa Vetus & Ars Nova
 (päätotettaja), Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, 
Tekniikan museo, Nuori Yrittäjyys ry

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut


Osallistava ja liikunnallinen teatteri

Hankkeessa pyritään tavoittamaan 15–25-vuotiaita haasteellisissa elämäntilanteissa olevia nuoria, ja heitä kannustetaan aktiiviseen kansalaisuuteen sekä tuomaan esille omaa osaamistaan. Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat yhteisiä produktiota ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja esittävän taiteen ja liikunnan yhdistämiseen.

Toimintaa järjestetään pääkaupunkiseudulla, Kajaanissa, Oulussa ja Rovaniemellä. ESR-rahoitteinen hanke on alkanut marraskuussa 2016 ja loppuu maaliskuussa 2019.

Toteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Kainuun Liikunta ry, Kalliolan Nuoret, Kajaanin kaupunginteatteri, Q-teatteri, WAU ry

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut | Instagram | #ilmaiseitseäsi


Sirkuksesta siivet elämään

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa nuoret löytävät sosiaalisen sirkuksen avulla omia vahvuuksiaan ja vahvistavat elämäntaitojaan kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Sirkustaitojen myötä maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomea ja tutustuvat kantasuomalaisiin nuoriin.

Toteuttajat
Lasten ja nuorten säätiö (päätoteuttaja), Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry, Sorin Sirkus ry, Sirkus Magenta ry, Etelä-Karjalan Estradi ry/ Taidekoulu Estradi, Nuorisotutkimusseura ry, Suomen Nuorisosirkusliitto ry

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut


Päättyneet hankkeet

Combo

Combossa kehitetään toimintatapoja, jotka tukevat nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja työelämävalmiuksia. Ammatti- ja harrastekirjastot sekä työkykypassin mobiilisovelluksen kehittäminen ovat hankkeen keskeisiä toimintamuotoja. Nuorten osallisuutta ja hyvinvointia tuetaan myös liikunnallisin ja taidelähtöisin menetelmin. Lisäksi hanke kerää seurantatietoa nuorten osallisuudesta, hyvinvoinnista ja työelämävalmiuksista toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Hanke perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välillä.

Toteuttajat
Työterveyslaitos (päätoteuttaja), Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry, Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry (Fimu), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut | Facebook | #ComboHanke


ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

Hanke on päättynyt elokuussa 2017.

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille. ERNOD-hanke edisti nuorten yhdenvertaisuutta kehittämällä mediakasvatuksen ja -vaikuttamisen menetelmiä sekä monialaisen yhteistyön muotoja ammatillisten oppilaitosten, kirjastojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hanke järjesti erityisryhmien nuorille mediavaikuttamistyöpajoja, joissa nuoret pääsivät treenaamaan digi- ja mediataitoja. Hankkeessa pilotoitiin myös vertaisoppimiseen pohjautuvaa virtuaalisen läksytuen mallia, toteutettiin viittoma- ja selkokielistä sisällöntuotantoa sekä koulutettiin nuorten kanssa toimivia. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun AIKA DIGITTÄÄ – Menetelmiä ja näkökulmia erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen.

Toteuttajat
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupungin kirjasto – maakuntakirjasto, Suomen Nuorisoseurat ry

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut | Blogi | Instagram | #ERNOD | Loppujulkaisu


Festaripörssi

Hanke on päättynyt helmikuussa 2018.

Festaripörssi ohjasi nuoria vapaaehtoistehtäviin festareille. Hanke tarjosi nuorille koulutuksen ja tukihenkilön vapaaehtoistehtäviin. Tarkoituksenna oli tukea festivaalien toimintaa ja vahvistaa nuorten työelämätaitoja.

Toteuttaja
Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut | Facebook | Instagram | #festaripörssi


Liaani – Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa

Hanke on päättynyt marraskuussa 2017

Hankkeessa kehitettiin välineitä tukemaan osallisuutta ja osaamisen tunnistamista. Kehittämistyö kohdentui 2. asteen nivelvaiheissa olevien ammatillisten opiskelijoihin harrastus- ja oppimisympäristöihin. Keskeistä oli toimivien palveluiden tunnistaminen, kehittäminen, arviointi ja siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla. Niitä kehitettiin harrastejärjestöjen, oppilaitosten ja nuorten yhteistyössä. Hankkeessa tuotettiin arviointikehikko, jonka avulla kehitetään palveluita ja lisätään niiden tuloksellisuutta. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun.

Toteuttajat
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Turun yliopiston Brahea-keskus, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Vantaan Nicehearts ry, Kalliolan nuoret ry / Poikien talo, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut | Facebook | Twitter | Instagram | #Liaani | Loppujulkaisu


Luova ja osallistava Suomi

Hanke on päättynyt joulukuussa 2017

Creative and Inclusive Finland – Luova ja osallistava Suomi – Kreativa delaktiga Finland oli valtakunnallinen koordinaatiohanke, joka edisti ja kehitti luovan osaamisen ja osallistavan osaamisen ESR-hankkeita. Tämän lisäksi hankkeessa koottiin ja välitettiin luovan ja osallistavan alan tietoa sekä pyrittiin lisäämään hanketoiminnan kattavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta valtakunnallisesti.

Toteuttajat
Taideyliopisto (päätoteuttaja), Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Aalto, Luckan, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupunki, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut | Facebook | Twitter | #OsaajienSuomi #DelaKreativt


Mun juttu – Meidän tulevaisuus

Hanke on päättynyt 2017 vuoden lopussa.

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia, tukea heidän hakeutumistaan koulutukseen ja työelämään. Keinoina käytettiin taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja luontoelämyksiä. Mun juttu -hankkeessa edistettiin erityisesti nuorten harrastamista, koulunkäyntiä ja opiskelua. Työpajat edesauttoivat työhön hakeutumista, osallistumista ja osallisuuden tunnetta. Toisaalta pyrittiin rakentamaan uudenlainen sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto nuorten kanssa toimivien ammattilaisten välille. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun.

Toteuttajat
Helsingin yliopisto (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto, K. H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, Taideyliopisto, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Outward Bound Finland ry, Suomen urheiluopisto, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut | Facebook | Instagram | Loppujulkaisu


Näkymättömät – Nuorten digitarinat

Näkymättömät-hanke kehittää toimintamallia, jolla pyritään osallistamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja tukemaan heidän kykyään toimia digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Hankkeessa rakennetaan yleisten kirjastojen, nuorisotyön ja koulutusorganisaatioiden välille aktiivista vuoropuhelua, jonka keskiössä on nuorten identiteetin vahvistaminen ja tulevaisuuskuvan kirkastaminen. Erilaisia ilmaisukeinoja ja verkkotyökaluja hyödyntävä Näkymättömät etsii valtakunnallisesti levitettävää mallia, jolla edistetään nuorten kykyä hakeutua työelämään ja opintoihin. Hankkeen toteuttajat ovat Turun AMK, Seinäjoen AMK ja Jyväskylän yliopisto, ja hankekumppaneita ovat kunkin paikkakunnan kirjastot. Näkymättömät toimii aktiivisesti kaikilla kolmella paikkakunnalla. Hankkeen tärkein tavoite on löytää nuoret, innostaa heitä digitarinointiin, tarjota nuorille yhteisö ja mahdollistaa oman tarinan esittäminen. Lisäksi Näkymättömät pyrkii edesauttamaan kirjaston ja nuorisotyön kohtaamista, lisäämällä dialogia toimijoiden välille, nostamalla esiin kummankin vahvuuksia ja miettimällä kummallekin luontevaa roolia toimia yhdessä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi. Tutustu hankkeen Topit-toimintamalliin ja pajaohjeisiin.

Toteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | #näkymättömät

Tutustu hankkeen Topit-toimintamalliin ja pajaohjeisiin.


Vapaaehtoisena oppimassa

Hanke on päättynyt kesällä 2016.

Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeessa kokeiltiin nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa soveltaen Suomeen irlantilaisen Localise-organisaation kehittämää Localise Programme -mallia. Hankkeessa nuorten ryhmät Omnian ja Keudan ammattiopistoista suunnittelivat ja toteuttivat vapaaehtoisprojektin yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Kokeilu oli suunnattu ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa oleville nuorille, jotka etsivät suuntaa omalle elämälleen ja joilla ei vielä olleet selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia. Tutustu hankkeessa tehtyyn menetelmäoppaaseen.

Toteuttaja
Nuorten Akatemia

Lisätietoja
Hankkeen kotisivut | Youtube | Menetelmäopas