Osallistamalla osaamista -hankkeet

Osuma-hankkeen tehtävänä on Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuksien kautta rahoitettujen ESR-hankkeiden koordinointi ja aktivointi. Tällä sivulla esittelemme ”sateenvarjomme” alla olevat hankkeet.

Hankkeita on luokiteltu seuraavin symbolein: liikunta , kulttuuri , opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen , työelämään siirtyminen .

Käynnissä olevat hankkeet

Höntsä – silta eteenpäin!

Höntsä -silta eteenpäin! on hanke, jonka aikana kehitetään monialainen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Höntsä-mallissa nuorista lähtevää toimintaa vahvistetaan monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Toiminta sijoittuukin eri organisaatioiden ja alojen rajapinnoille: oppilaitosten, 3. sektorin ja julkisen sektorin yhteistyöhön yhdistäen nuorisotyön, kulttuurin, liikunnan, oppilaitosten sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalojen toimijat, tiedon ja osaamisen.

Syntyvä Höntsä-toimintamalli konseptoidaan käytännön työkaluiksi otettavaksi käyttöön vaihtelevissa toimintaympäristöissä sekä levitetään ja juurrutetaan valtakunnallisesti käyttöön.

Mitä höntsäily on? Tutustu käytännön esimerkkeihin ja teoriaan julkaisussa Höntsä – harrastamista vapaa-ajalla ja oppilaitoksissa (toim. Johanna Niemi)

Toteuttajat
Metropolia Ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Suomen Nuorisoseurat ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry, Urheiluopisto Kisakeskus, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätietoja
Höntsä-hankkeen kotisivut | Instagram | Facebook | YouTube |


LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

Hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla. Fokuksena on kehittää työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- ja ammatillisessa opetuksessa.

Toteuttajat
Helsingin yliopisto, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö (päätoteuttaja), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti, Outward Bound Finland ry, Suomen Latu ry,  Suomen Urheiluopisto, Vierumäki, Taideyliopisto

Lisätietoja
Luode-hankkeen kotisivut | Facebook | Instagram


Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja

Hankkeen päämääränä on parantaa nuorten työelämän taitoja projektimaisella vapaaehtoistoiminnalla VALMA- opinnoissa ja toisen asteen ammattiopinnoissa. Hankkeessa kehitetään opiskelijoille tarkoitettu vapaaehtoistyön ja projektioppimisen kurssi, jolla opiskelijoita valmennetaan tiimi- ja projektityön taitoihin sekä vapaaehtoistoimintaan.

Toimintaan osallistuvat nuoret saavat toteutuvissa projekteissa kokemuksia siitä, että omalla tekemisellä on merkitystä ja että omalla toiminnallaan voi yhdessä muiden kanssa vaikuttaa oman lähiympäristön ihmisten hyvinvointiin. Oppilaitokset ja opettajat saavat käyttöönsä opetuskokonaisuuden vapaaehtoisprojektien hyödyntämiseen osana opetustaan ja kolmannen sektorin toimijat omaksuvat uusia tapoja osallistaa nuoria toimintaansa projektien ja oppilaitosyhteistyön kautta.

Toteuttajat
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (päätoteuttaja), Nuorten Akatemia ry

Lisätietoja
Meidän projekti!n -kotisivut


Pelaa!

Hankkeen päämääränä on tukea 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten osallisuuden edistämistä ja sosiaalista vahvistamista pelipedagogiikan avulla. Hankkeen kolme toteuttajajärjestöä käynnistävät ammattiin opiskelevien nuorten kanssa palvelumuotoilu- ja pelikehittämisprosessin, jossa nuoret pääsevät aktiivisina toimijoina kehittämään opetuspelejä. Opetuspelit tulevat valmistuttuaan ammattioppilaitosten ja nuorisoalan järjestöjen käyttöön. Pelit käsittelevät aiheiltaan liikkeen lisäämistä, harrastusten löytämistä sekä nuorten työelämäosallisuutta ja tulevaisuususkoa.

Opetuspelejä testataan pelikiertueilla, jotka järjestetään hankkeen yhteistyöoppilaitoksissa. Pelikehittämisprosessin päätyttyä pelejä levitetään opetuskäyttöön kouluttamalla kumppanioppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilökuntaa pelien hyödyntämiseen heidän omassa työssään. Hankkeen aikana kolmannen sektorin toimijoille tuotetaan tietoa ja välineitä siihen, kuinka hyödyntää pelipedagogiikkaa ja pelillistämistä omassa työssään nuorten ja yhteisöjen kanssa. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot järjestävät kolmannen sektorin sidosryhmilleen tilaisuuksia, joissa esitellään hankkeen tuloksia ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Toteuttajat
Nuorten Akatemia ry (päätoteuttaja), SAKU ry, Lasten ja nuorten säätiö

Lisätietoja
Pelaa! -hankkeen kotisivut 


På samma linje – respekt inom idrott och ungdomsverksamhet
(På samma linje – kunnioitusta liikunnassa ja nuorisotyössä)

På samma linje on monialainen kehittämishanke ruotsinkieliselle liikuntasektorille, nuorisoseuroille ja koulutusjärjestäjille. Hanke tukee maahanmuuttajataustaisia nuoria, erityisesti tyttöjä, siirtymävaiheissa lisäämällä heidän osallisuutta ja tuottamalla tukevia palveluita. Keskiössä on liikunnan ja järjestöalan ohjaajien koulutus, työpajat ja työtapojen juurruttaminen tasavertaisuuden, normikriittisyyden, osallisuuden ja ihmisarvojen lisäämiseksi ja edistämiseksi. Hankkeessa testataan ruotsalaista kohtaavaa tjejezonen.se -toimintaa Suomessa.

Toteuttajat
Föreningen Luckan r.f. (päätoteuttaja), Finlands Svenska Idrott r.f.

Lisätietoja
På samma linje -hankkeen kotisivut | Instagram | Facebook | Twitter | #sammalinje #respektinomidrott #respektinomundgom


Päättyneet hankkeet

Combo

Hanke on päättynyt kesäkuussa 2018.

Combossa kehitettiin toimintatapoja, jotka tukevat nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja työelämävalmiuksia. Ammatti- ja harrastekirjastot sekä työkykypassin mobiilisovellus ovat hankkeen keskeisiä tuloksia. Nuorten osallisuutta ja hyvinvointia tuettiin myös liikunnallisin ja taidelähtöisin menetelmin. Lisäksi hanke keräsi seurantatietoa nuorten osallisuudesta, hyvinvoinnista ja työelämävalmiuksista toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Hanke perustui tiiviiseen yhteistyöhön kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välillä. Tutustu Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi : Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia -julkaisuun sekä VERKOSTOT HALTUUN: Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä ja Opiskelijat mukaan! Vinkkejä oppilaitostapahtumien järjestämiseen -oppaisiin.

Toteuttajat
Työterveyslaitos (päätoteuttaja), Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry, Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry (Fimu), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

Lisätietoja
Combo-hankkeen kotisivut | Facebook | Loppujulkaisu | #ComboHanke


DIGIVOIMAA – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta

Hankkeen tavoitteena on edistää 15-29-vuotiaiden nuorten digitaalista hyvinvointia, jotta heidän opiskelu- ja toimintakykynsä sekä työelämätaitonsa vahvistuisivat ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen estyisi. Nuorten digihyvinvoinnilla on yhteys siihen, miten hyvin nuoret hakeutuvat toisen asteen koulutukseen, suorittavat tutkintonsa loppuun asti ja työllistyvät opintojensa jälkeen. Kohderyhmissä huomioidaan erityisesti maahanmuuttajataustaiset, erityisopiskelijat, työpajatoiminnassa olevat nuoret ja NEET-nuoret.

Lisäksi vahvistetaan nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä vahvistetaan nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten digihyvinvointipedagogista työotetta ja osaamista. Hankkeessa kehitetään nuorten palvelujärjestelmän toimijoiden välistä yhteistyötä nuorten digihyvinvoinnin monialaisessa vahvistamisessa sekä kehitetään, pilotoidaan ja mallinnetaan nuorten tarpeista lähteviä digihyvinvoinnin edistämisen sisältöjä, menetelmiä ja toimintamalleja ja juurrutetaan ne osaksi alueellisia verkostoja ja eri organisaatioiden perustoimintoja. Hankkeessa syntyneitä toimintamalleja levitetään kansallisesti.

Toteuttajat
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Mediakasvatusseura ry, Etelä-Savon Liikunta ry, Ammattiopisto Spesia

Lisätietoja
Digivoimaa-hankkeen kotisivut | Instagram | Facebook | Twitter | #digihyvinvointi #digivoimaa


DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi

Hanke on päättynyt joulukuussa 2020.

DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi on valtakunnallinen hankekokonaisuus nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistamiseksi hyödyntämällä ja kehittämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden osaamista. Kohderyhmänä ovat noin 16-29-vuotiaat nuoret vanhemmat, jotka ovat tulleet vanhemmiksi nuorella iällä, joilla on jäänyt toisen asteen koulutus suorittamatta tai jotka ovat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen. Pidempään kotona oltuaan he ovat vaarassa pudota pois työmarkkinoilta tai jatkokoulutuksen ääreltä.

Hankkeessa pilotoidaan yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille. Tavoitteena on edistää osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia ja tunnistaa osaamista vanhemmuuden taitoja hyödyntämällä. Työskentelyssä kolmannen sektorin kulttuuri- ja liikuntatoiminnot ovat tärkeässä asemassa. Nuorten oma tekeminen ja toteutuksen räätälöinti ovat työskentelyssä keskeistä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan interventioita esim. oman osaamisen tunnistamiseen, kielellisen ilmaisun tukemiseen sekä vuorovaikutustaitojen ja työelämätaitojen kehittymiseen ilmaisutaidetta ja liikunnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Toteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Kirjantalo ry ja Suomen Caritas ry

Lisätietoja
Duuni-hankkeen kotisivut| Facebook


ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

Hanke on päättynyt elokuussa 2017.

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille. ERNOD-hanke edisti nuorten yhdenvertaisuutta kehittämällä mediakasvatuksen ja -vaikuttamisen menetelmiä sekä monialaisen yhteistyön muotoja ammatillisten oppilaitosten, kirjastojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hanke järjesti erityisryhmien nuorille mediavaikuttamistyöpajoja, joissa nuoret pääsivät treenaamaan digi- ja mediataitoja. Hankkeessa pilotoitiin myös vertaisoppimiseen pohjautuvaa virtuaalisen läksytuen mallia, toteutettiin viittoma- ja selkokielistä sisällöntuotantoa sekä koulutettiin nuorten kanssa toimivia. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun AIKA DIGITTÄÄ – Menetelmiä ja näkökulmia erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen.

Toteuttajat
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupungin kirjasto – maakuntakirjasto, Suomen Nuorisoseurat ry

Lisätietoja
Ernod-hankkeen kotisivut | Blogi | Instagram | #ERNOD | Loppujulkaisu


Festaripörssi

Hanke on päättynyt helmikuussa 2018.

Festaripörssi ohjasi nuoria vapaaehtoistehtäviin festareille. Hanke tarjosi nuorille koulutuksen ja tukihenkilön vapaaehtoistehtäviin. Tarkoituksenna oli tukea festivaalien toimintaa ja vahvistaa nuorten työelämätaitoja. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä.

Toteuttaja
Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Lisätietoja
Festaripörssi-hankkeen kotisivut | Facebook | Instagram | #festaripörssi | Loppujulkaisu


Hyvää Seuraa – Nuorten osallistaminen seuratoimintaan

Hanke on päättynyt lokakuussa 2018.

Hyvää Seuraa – Nuorten osallistaminen seuratoimintaan -hankkeen tavoitteena on osallistaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret mukaan paikalliseen seuratoimintaan liikkumaan sekä osallistumaan, vaikuttamaan ja oppimaan vapaaehtoisina urheilu- ja opiskelijajärjestöissä. Hankkeessa käynnistetään kymmenellä paikkakunnalla jalkapalloseuran ja ammatillisen oppilaitoksen välinen yhteistyö. Tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia ja tarjota osallisuuden kokemuksia paikallisessa toimintaympäristössä, lähellä nuorta. Ennakoivalla, osallistavalla lähestymistavalla tuetaan nuorten elämänhallintataitoja, edistetään opiskelumotivaatiota sekä vahvistetaan työelämätaitoja. Hankkeen toteuttajina toimivat valtakunnalliset järjestöt, Suomen Palloliitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, sekä kymmenen jalkapalloseuraa.

Toteuttajat
Suomen Palloliitto (päätoteuttaja), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Ilves ry, FC Jazz Juniorit ry, HIFK Soccer rf, TPS Juniorijalkapallo ry, Kuopion Palloseuran Junioreiden kannatusyhdistys ry, Helsingin Jalkapalloklubi ry, Rovaniemen Palloseura ry, Mikkelin Palloilijat ry, KPV:n juniorit ry, Espoon Palloseura ry

Lisätietoja
Hyvää seuraa -hankkeen kotisivut | Instagram | Facebook | #hyvääfutisseuraa


Liaani – Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa

Hanke on päättynyt marraskuussa 2017.

Hankkeessa kehitettiin välineitä tukemaan osallisuutta ja osaamisen tunnistamista. Kehittämistyö kohdentui 2. asteen nivelvaiheissa olevien ammatillisten opiskelijoihin harrastus- ja oppimisympäristöihin. Keskeistä oli toimivien palveluiden tunnistaminen, kehittäminen, arviointi ja siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla. Niitä kehitettiin harrastejärjestöjen, oppilaitosten ja nuorten yhteistyössä. Hankkeessa tuotettiin arviointikehikko, jonka avulla kehitetään palveluita ja lisätään niiden tuloksellisuutta. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun.

Toteuttajat
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Turun yliopiston Brahea-keskus, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Vantaan Nicehearts ry, Kalliolan nuoret ry / Poikien talo, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Lisätietoja
Liaani-hankkeen kotisivut | Facebook | Twitter | Instagram | #Liaani | Loppujulkaisu


Luova ja osallistava Suomi

Hanke on päättynyt joulukuussa 2017.

Creative and Inclusive Finland – Luova ja osallistava Suomi – Kreativa delaktiga Finland oli valtakunnallinen koordinaatiohanke, joka edisti ja kehitti luovan osaamisen ja osallistavan osaamisen ESR-hankkeita. Tämän lisäksi hankkeessa koottiin ja välitettiin luovan ja osallistavan alan tietoa sekä pyrittiin lisäämään hanketoiminnan kattavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta valtakunnallisesti.

Toteuttajat
Taideyliopisto (päätoteuttaja), Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Aalto, Luckan, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupunki, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu

Lisätietoja
Luova ja osallistava Suomi -hankkeen kotisivut | Facebook | Twitter | #OsaajienSuomi #DelaKreativt


Mun juttu – Meidän tulevaisuus

Hanke on päättynyt 2017 vuoden lopussa.

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia, tukea heidän hakeutumistaan koulutukseen ja työelämään. Keinoina käytettiin taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja luontoelämyksiä. Mun juttu -hankkeessa edistettiin erityisesti nuorten harrastamista, koulunkäyntiä ja opiskelua. Työpajat edesauttoivat työhön hakeutumista, osallistumista ja osallisuuden tunnetta. Toisaalta pyrittiin rakentamaan uudenlainen sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto nuorten kanssa toimivien ammattilaisten välille. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun.

Toteuttajat
Helsingin yliopisto (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto, K. H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, Taideyliopisto, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Outward Bound Finland ry, Suomen urheiluopisto, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Mun juttu -hankkeen kotisivut | Facebook | Instagram | Loppujulkaisu


Museot innovaatioalustoina

Hanke on päättynyt marraskussa 2019.

Museot innovaatioalustoina oli kehittämishanke, joka etsi uusia toimintamalleja museoiden ja muiden nuorten kanssa toimivien organisaatioiden käyttöön. Hanke loi uusia tapoja käyttää museoita ja tutki kokeillen miten museot voivat toimia mahdollistajina tai alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Se rakensi yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjäkasvatustoimijoiden ja museoiden välille sekä kehitti nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatiokoulutusta ja vahvisti nuorten työelämätaitoja. Lisäksi hanke tuki nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Toteuttajat
Aboa Vetus & Ars Nova (päätotettaja), Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Tekniikan museo, Nuori Yrittäjyys ry

Lisätietoja
Museot innovaatioalustoina -hankkeen kotisivut | Twitter | Kehitä ja kehity museossa -työkirja


Näkymättömät – Nuorten digitarinat

Hanke on päättynyt toukokuussa 2018.

Näkymättömät-hanke kehitti toimintamallia, jolla pyritään osallistamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja tukemaan heidän kykyään toimia digitalisoituneessa yhteiskunnassa . Hankkeessa rakennettiin yleisten kirjastojen, nuorisotyön ja koulutusorganisaatioiden välille aktiivista vuoropuhelua, jonka keskiössä oli nuorten identiteetin vahvistaminen ja tulevaisuuskuvan kirkastaminen. Erilaisia ilmaisukeinoja ja verkkotyökaluja hyödyntävä Näkymättömät etsi valtakunnallisesti levitettävää mallia, jolla edistetään nuorten kykyä hakeutua työelämään ja opintoihin. Hankkeen tärkein tavoite oli löytää nuoret, innostaa heitä digitarinointiin, tarjota nuorille yhteisö ja mahdollistaa oman tarinan esittäminen. Lisäksi Näkymättömät pyrki edesauttamaan kirjaston ja nuorisotyön kohtaamista, lisäämällä dialogia toimijoiden välille, nostamalla esiin kummankin vahvuuksia ja miettimällä kummallekin luontevaa roolia toimia yhdessä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi. Tutustu hankkeen Topit-toimintamalliin ja pajaohjeisiin.

Toteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Näkymättömät-hankkeen kotisivut | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | #näkymättömät

Tutustu hankkeen Topit-toimintamalliin ja pajaohjeisiin.


Osallistava ja liikunnallinen teatteri

Hanke on päättynyt kesäkuussa 2019.

Hankkeessa tavoitettiin 15–25-vuotiaita haasteellisissa elämäntilanteissa olevia nuoria, ja heitä kannustettiin aktiiviseen kansalaisuuteen sekä tuomaan esille omaa osaamistaan. Nuoret suunnittelivat ja toteuttivat yhteisiä produktiota ammattilaisten kanssa. Tavoitteena oli luoda uusia toimintamalleja esittävän taiteen ja liikunnan yhdistämiseen.

Toimintaa järjestettiinn pääkaupunkiseudulla, Kajaanissa, Oulussa ja Rovaniemellä. ESR-rahoitteinen hanke oli käynnissä marraskuusta 2016 kesäkuuhun 2019. Tutustu hankkeen tuloksiin Nuorten osallisuuden vahvistaminen teatteri- ja liikunta-alan yhteistoimintaa kehittämällä -julkaisussa ja ota käyttöön kehitettyjä menetelmiä.

Toteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Kainuun Liikunta ry, Kalliolan Nuoret, Kajaanin kaupunginteatteri, Q-teatteri, WAU ry

Lisätietoja
Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeen kotisivut | Instagram | #ilmaiseitseäsi | Loppujulkaisu


Sirkuksesta siivet elämään

Hanke on päättynyt toukokuussa 2020.

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa nuoret löytävät sosiaalisen sirkuksen avulla omia vahvuuksiaan ja vahvistavat elämäntaitojaan kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Sirkustaitojen myötä maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomea ja tutustuvat kantasuomalaisiin nuoriin.
Sirkusharjoitteita kielenoppimisen ja kotoutumisen tueksi. (PDF)
Lasten ja nuorten säätiö / Sirkuksesta siivet elämään -hanke, 2020.

Toteuttajat
Lasten ja nuorten säätiö (päätoteuttaja), Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry, Sorin Sirkus ry, Sirkus Magenta ry, Etelä-Karjalan Estradi ry/ Taidekoulu Estradi, Nuorisotutkimusseura ry, Suomen Nuorisosirkusliitto ry

Lisätietoja
Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen kotisivut | Vaikutusvideo Youtubessa | Blogikirjoitukset kokoava uutinen


Vapaaehtoisena oppimassa

Hanke on päättynyt kesällä 2016.

Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeessa kokeiltiin nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa soveltaen Suomeen irlantilaisen Localise-organisaation kehittämää Localise Programme -mallia. Hankkeessa nuorten ryhmät Omnian ja Keudan ammattiopistoista suunnittelivat ja toteuttivat vapaaehtoisprojektin yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Kokeilu oli suunnattu ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa oleville nuorille, jotka etsivät suuntaa omalle elämälleen ja joilla ei vielä olleet selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia. Tutustu hankkeessa tehtyyn menetelmäoppaaseen.

Toteuttaja
Nuorten Akatemia

Lisätietoja
Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeen kotisivut | Youtube | Menetelmäopas