Julkaisut

Tämä julkaisujen ja erilaisten työvälineiden muodostama materiaalipankki kokoaa Osuman ja valtakunnallisten nuorten osallisuuden kehittämisen hankkeiden saldoa. Sitä kootessa on mietitty ammattilaisia, jotka työskentetelevät nuroten (16-30-vuotiaat) kanssa. Täältä kannattaa poimia itselle sopivimmat materiaalit ja työvälineet kokeiltavaksi ja kehitettäväksi omaan työarkeen sopivaksi. 

 • Arvioiden yhteistyöhön. Ennakkoluulottomasti siltaa rakentamassa osallisuuden ja osallistamisen välille – Kulttuurituotannon työpapereita. Halonen, Katri; Tuulos, Tytti . 2020. Metropolia Ammattikorkeakoulu. TAITO-sarja 56.

  Työpaperissa kuvataan, miten kahden eri toimintalinjan välille rakennetaan siltaa yhteisen arviointiprosessin siivittämänä. Julkaisussa esitellään valmennusohjelmaa, jonka yhteisenä tavoitteena on ollut valmentaa toimintalinjojen hankkeiden johtoa ja heidän avullaan rohkaista osahankkeita toteuttamaan säännöllisesti itsearviointia. Tavoitteena on ollut hyödyntää ja soveltaa kahden ESR-koordinaatiohankkeen (toimintalinjat neljä ja viisi) tietoa ja arviointiosaamista sekä hyödyntää osallisuustyötä varten suunniteltuja arviointityökaluja.

 • Innostusta ja uskoa tulevaan. Puheenvuoroja nuorten osallisuudesta Katri Halonen (toim.) 2017. Metropolia Ammattikorkeakoulu / Creative and Inclusive Finland.

  Millaista työtä nuorten osallisuuden kehittämiseksi tehdään? Blogikoosteessa tulevaisuus saa eri keskusteluissa erilaisia värityksiä utopioista dystopioihin. Kaikki tuntuvat olevan kuitenkin varsin samanmielisiä siitä, että tulevaisuus on toisenlainen kuin nykyisyys. Tulevaisuuden rakentaa erilaisessa yhteiskunnassa ja mediaympäristössä kasvanut sukupolvi, joka samalla kun tekee ratkaisujaan hakee elämäänsä suuntaa.
 • Juurruttamisen 4 V:tä – viesti, varioi, valtavirtaista, vakiinnuta Katri Halonen. 2017. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Creative and Inclusive Finland.

  Juurruttaminen on se osa kehittämisprosessia, joka usein lykätään mieluusti hankkeen loppuvaiheeseen. On mukavampi tarjota valmiiksi testattua ja kokeiltua lopputulosta kuin raakileita. Juurtumisen kannalta olisi hyvä kutsua potentiaaliset käyttäjät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan varioimaan, valtavirtaistamaan ja vakiinnuttamaan käytänteitä omiin toimintaympäristöihinsä.  Tämä opas auttaa kehittämishankkeita suunnittelemaan ja toteuttamaan juurruttamisen toimenpiteitä hankkeen eri vaiheissa.
 • Kehittämistyön tuotteistaminen – Opas hanketyön näkyväksi tekemiseen Niina Torkko 2020. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Oiva-sarja 18.

  Mikäli tunnistat käsitteet ESR-hanke tai hyvä käytäntö, tämä opas on kirjoitettu juuri sinulle. Oppaassa tarkastellaan tuotteistamisen viitekehyksen kautta ESR-hankkeissa tehtävää kehittämistyötä. Tarkoituksena on tarjota ESR-hankkeille tukea ja ideoita palveluiden tuotteistamiseen. Opas sisältää paljon erilaisia harjoitteita. Tervetuloa ihmettelemään, miten hyvästä käytännöstä saadaan ESR-hankkeessa kehitettyä toimiva palvelutuote!
 • Oppimisen uusi ekosysteemi. Osallistamalla osaamista -hankkeiden hyviä käytäntöjä Katri Halonen (toim.) 2019. Metropolia Ammattikorkeakoulu, TAITO-sarja 21.

  Nuorten osaaminen kasvaa monenkirjavassa ympäristössä − oppimisen uudessa ekosysteemissä. Ekosysteemiin kiinnittyy ajatus siitä, kuinka laajan yhteistyön kautta nuorten osaaminen kulkee aivan uudella tavalla eteenpäin. Ekosysteemissä on tilaa jokaiselle. Tässä julkaisussa ekosysteemiä katsotaan Euroopan sosiaalirahaston Osallistamalla osaamista -hankkeiden kautta. Löydät joukon kehitettyjä ja testattuja keinoja edistää nuorten oppimista ja siten ehkäistä syrjäytymistä. Samalla löydät reitin voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja oppilaitosten yhteisen osaamisen äärelle.
 • Projekti loppuu, mitä jää? Sosiaalisten innovaatioiden juurruttaminen. Katri Halonen. 2021. Metropolia Ammattikorkeakoulu. OIVA-sarja 33.

  Julkaisu kokoaa kattavat keinot tehdä vaikuttavaa projektitoimintaa yhteiskehittäen ja verkostomaisesti. Onnistunein muutos tehdään parhaiten yhdessä. Niinpä kaikessa kehittämistoiminnassa laaja-alainen yhteistyö, monitoimijuus, on avainasemassa. Julkaisu tarjoaa projektien avuksi sellaisia työvälineitä, jotka auttavat projekteja juurtumaan osaksi ammattilaisten arkea ja jatkamaan siellä vielä projektin loppukahvien jälkeen. Löydät siitä vinkkejä, ajatuksia ja välineitä oman kehittämisprojektisi juurruttamistyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
 • Sukupuolisensitiivinen hanketyö – Näkökulmia ja työkaluja nuorten parissa työskentelyyn Salmenkangas, Mai & Wallin, Riikka. 2019. Metropolia Ammattikorkeakoulu. OIVA-sarja 10.

  Tämä opas on tarkoitettu käytännön läheiseksi työkaluksi sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hankkeille, jotka ovat saaneet rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ja työskentelevät nuorten parissa. Siihen on koottu näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä tukemaan tasa-arvoisempaa hanketyötä sekä linkkejä muiden tuottamiin materiaaleihin. Oppaan tavoitteena on tukea sukupuolisensitiivisen toimintakulttuurin kehittämistä hankkeissa.
 • Toimenpidesuositukset päättäjille – Nuorten osallisuutta ammattiala- ja sektorirajoja murtaen. Katri Halonen. 2020. Metropolia Ammattikorkeakoulu, TAITO-sarja 57.

  Näiden toimenpidesuosituksien perustan muodostavat 20 valtakunnallisen hankkeen kokemukset ja tuotokset. Nuorten osallisuutta on kehitetty kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön ammattilaisten ja nuorten yhteistyön avulla. Toimet perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan vuosille 2020–2023. Ohjelma on rakennettu pääministeri Sanna Marinin hallituksen Osallistava ja osaava Suomi -hallitusohjelman pohjalta. Julkaisu esittelee viisi tavoitetta ja viisi konkreettista toimenpidesuositusta tavoitteiden saavuttamiseksi. Löydät suositusten yhteydestä hankkeissa löydettyjä ratkaisumalleja toimenpidesuosituksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Katso julkaisun lisäksi myös videoita ja blogeja sisältävä sivu.
 • Tartutaan toimeen! Hauskoja hetkiä ja uusia taitoja matkalla nuorten osallisuuteen. Halonen, Katri & Salmenkangas, Mai. 2019. Metropolia Ammattikorkeakoulu, TAITO-sarja 38.

  Osuma – Osallistamalla osaamista (2018-2020) ja sen edeltäjä Luova ja osallistava Suomi (2015-2017) koordi¬naatiohankkeet ovat tukeneet kansallisen “Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020” rakennerahasto-ohjelman toteutusta Osallistamalla osaamista toimenpidekokonai¬suuden osalta. Kokonaisuuden tavoitteena on ollut vahvistaa nuorten osallisuutta ja arjen hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Kulttuurin, liikunnan ja nuoriso¬työn ammattilaisten keskinäinen yhteistyö on nähty ensiarvoisen tärkeänä, kun nuoria tuetaan hyvän tulevaisuuden rakentamisessa. Tämä julkaisu esittelee lyhyesti hankkeen keskeisimpiä löydöksiä ja tuloksia.

 • Vi kan! Spännande steg och nya färdigheter för ungas delaktighet. Halonen, Katri & Salmenkangas, Mai & Wallin, Riikka. 2019. Metropolia Ammattikorkeakoulu, TAITO-sarja 42.

  De koordinerande projekten Osuma – Delaktiga Finland (2018-2020) och tidigare Creative and Inclusive Finland (2015-2017) har bidragit till implementeringen av Europeiskasocialfondens åtgärdshelhet Kunnande genom att engagera. Initiativets mål har varit att förebygga exkludering och samtidigt främja ungas engagemang och välmående i vardagen. Ökat samarbete mellan professionella på konst- och kulturfältet, inom idrotten och ungdomsarbetet har varit viktigt för att hitta nya sätt att stöda unga i byggandet av en god framtid.

 • We can do it! Exciting steps and new skills towards youth inclusion Theseuksessa. Halonen, Katri & Salmenkangas, Mai. 2019. Metropolia Ammattikorkeakoulu, TAITO-sarja 32.

  The Osuma – Inclusive Finland (2018-2020) and previously Creative and Inclusive Finland (2015-2017) coordination projects have supported the national implementation of Skills for Inclusion Initiative. The aim of the initiative has been to prevent exclusion and the negative impacts segregation may have on youth, while promoting their inclusion and wellbeing in everyday life. Increased collaboration between professionals in the fields of arts, sports and youth work has been considered important in finding new ways to support skills and self-motivation of youth. This publication overviews briefly the results of the projects.

 • Välke -hankkeiden helmiä Theseus palvelussa. Salminen J., Sandholm S., Heliö M., Zinhu P., Saks R., (2020). Välke – hankkeiden helmiä. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu.