Projektirahoitusta on saatavilla

Tältä sivulta saat apua navigointiin sopivan rahoittajan löytämiseksi.

Onko mielessäsi hankeidea, mutta et ole varma mistä hankkeelle kannattaisi hakea rahoitusta?

Kartta projektirahoitukseen – Nuorten osallisuuden lisääminen

Kartta projektirahoitukseen - Nuorten osallisiiden lisääminen

Osuma-hankkeessa tuotettu, Nuorten Akatemian toteuttama visuaalinen ja interaktiivinen rahoituskartta auttaa sinua näkemään kuka rahoittaa nuorille suunnattua toimintaa ja löytämään ne rahoittajat, jotka mahdollistavat oppilaitosyhteistyön ja monialaisen yhteistyön nuorisotyön, kulttuurialan ja liikunnan välillä. Vie minut kartan luokse!

Lista ja tietoa  osallisuushankkeiden rahoittajista

Alla on koottuna tahoja, joiden rahoituksen tavoitteisiin on kirjattuna suoraan tai epäsuorasti osallisuuden edistäminen tai joiden tiedetään rahoittaneen myös näiden alojen hankkeita tai toimijoita:

Julkiset tahot kuten EU ja Suomen ministeriöt sekä yksityiset säätiö ja rahastot tarjoavat paljon erilaisia rahoitusmahdollisuuksia osallisuutta edistäville tahoille paikalliseen, alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan sekä hankkeisiin.


Euroopan unionin ESR ja EAKR rahoitus

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla pyritään parantamaan työllisyyttä erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä kehittämällä osaamista ja palvelurakenteita. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Lisätietoja rakennerahastojen toiminnasta ja yleisistä tavoitteista.

Millainen hanke saa rahoitusta?

Rakennerahastoista rahoitettavan ESR- tai EAKR-hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitetta.

Ohjelmassa on kuvattu tavoitteita toimintalinjojen ja erityistavoitteiden avulla. Keskeisiä tavoitteita ovat:

  • innovoinnin ja uuden luomisen edistäminen
  • työpaikkojen ja yritysten kehittäminen
  • kasvun tukeminen
  • osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen
  • osallisuuden lisääntyminen

Lisätietoja ESR- ja EAKR -hankkeiden hakukriteereistä.

Osallistamalla osaamista

Osallistamalla osaamista -kokonaisuus kohdistuu kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotyön osallistavien sekä niiden ja oppilaitosten yhteistoimintaa vahvistavien toimintamuotojen kehittämiseen ja tavoitteena on nuorten opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen. Näillä toimilla on vahva yhteys muun muassa opiskelumotivaation lisäämiseen ja oman koulutuspolun löytämiseen.

Rahoitettavien hankkeiden avulla

  • Edistetään osallistavaa toimintaa ja ehkäistä syrjäytymistä Suomessa
  • Nostetaan työllisyysastetta
  • Parannetaan työhyvinvointia ja työtuottavuutta
  • Osallistetaan lapset ja nuoret tietoyhteiskuntaan

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuden rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


Muu EU- ja kansainvälinen rahoitus

Luova Eurooppa
Luova Eurooppa tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä.

Erasmus +
Valtavasti rahoitusmahdollisuuksia koulutuksen, nuorisotoimen sekä liikunnan ja urheilun aloilla.

Europe for citizens
Kunnille, kuntaliitoille ja järjestöille esim. kansalaisten osallistumisen lisäämiseen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
Maaseutuohjelmalla tehdään maaseudusta parempi paikka, keinoina on mainittu mm. kulttuurin vahvistaminen.

Horisontti 2020
EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita – myös innovointia pk-yrityksissä.

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma (EaSI)
EaSIn avulla edistetään mm. työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta sekä sosiaalista yrittäjyyttä erilaisin toimenpitein.

EU:n terveysalan toimintaohjelma
Tavoitteena on mm. edistää terveyttä ja ehkäistä sairauksia sekä edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä.

Interreg Pohjoinen
EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen Euroopan pohjoisosissa.

Central Baltic Interreg

Botnia-Atlantica
EU-ohjelma, joka rahoittaa hankkeita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelma
Ohjelma rahoittaa yhteistyöhankkeita Euroopan pohjoisilla alueilla EU:n jäsenmaissa, Norjassa ja Islannissa.

Interreg Baltic Sea Region
Ohjelma rahoittaa yhteistyöhankkeita Itämeren ympärysmaissa.

Kolarctic CBC
EU, Suomi, Norja, Venäjä ja Ruotsi rahoittavat yhteistyöhankkeita Pohjois-Kalotin alueella ja Luoteis-Venäjällä.

Karelia ENPI CBC
Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia ohjelma-alueella rajanylittävän yhteistyön avulla. Ohjelma vuosille 2014–2020 on valmisteilla.

South-East Finland – Russia CBC
Kahden edellisen ohessa kolmas Suomen ja Venäjän alueiden välinen yhteistyöohjelma. Lisätietoa ohjelmasta vuosille 2014 – 2020 on luvassa pian.

Euroopan nuorisosäätiö (EYF)
EYF on Euroopan neuvoston säätiö, joka tukee nuorisotoimintaa Euroopassa. Tietoa suomeksi..

Kaikki Opetushallituksen kansainvälistymiseen liittyvät ohjelmat
Opetushallitus (ent. CIMO) koordinoi harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia sekä vastaa EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla Suomessa.

Opas tuensaajille: Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja asiaankuuluvat EU:n välineet
Opas antaa yleiskuvan tärkeimmistä EU-rahoituksen lähteistä ja antaa esimerkkejä siitä, miten eri rahastojen virtoja voidaan yhdistellä.


Pohjoismainen rahoitus


Kansallinen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
OKM myöntää valtionavustuksia ja harkinnanvaraista hanketukea sekä jakaa palkintoja mm. koulutuksen, tieteen, kulttuurin, liikunnan, urheilun ja nuorisotyön aloilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
STM välittää tietoa ja myöntää avustuksia sosiaali-, terveys- ja tasa-arvopolitiikan alueilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimia yritystukia kohdennetaan voimakkaasti kasvuhakuisille yrityksille uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen sekä pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen.

Taiteen edistämiskeskus
Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille.

Opetushallitus
Opetushallitus välittää ja kerää tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta sekä myöntää valtionavustuksia kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeisiin.


Alueellinen ja paikallinen rahoitus

Taiteen edistämiskeskuksen alueelliset apurahat ja toimipisteet

Aluehallintovirastot
Aluehallintovirastot (AVI) myöntävät rahoitusta esimerkiksi liikunnan ja kirjastojen kehittämiseen.

Maakuntaliitot
Maakuntaliitot välittävät tietoa ja koordinoivat monenlaisia alueellisia ja kansallisia rahoitushakuja. Osa maakunnista jakaa myös maakunnan kehittämisrahaa. Lisää tietoa maakuntaliittojen jakamasta rahoituksesta löydät alla olevien linkkien takaa.

Kunnat
Useat kunnat myöntävät vuosittain erilaisia avustuksia esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoalan järjestöille, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä taiteilijoille. Lisäksi kunnat voivat tukea kuntalaisten itse järjestämää toimintaa, esim. Oulun kaupunki myöntää NERO-toimintarahaa nuorille.

Leader-rahoitus
Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen paikalliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, yritykset (alle 10 htv), kunnat ja säätiöt.


Suomalaiset säätiöt ja rahastot

Suomen kulttuurirahasto
Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille.

Svenska kulturfonden
Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland.

Saamelaisen kulttuurin ja saamenkielisten järjestöjen tukeminen
Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakaa vuosittain valtion talousarviossa (pääluokka 29, opetusministeriö) saamenkielisen kulttuurin ja saamelaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen osoitetun määrärahan.

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
AVEK tukee lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataiteen tuotantoa, kulttuurivientiä, festivaalien ja tapahtumien järjestämistä sekä av-tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutusta. OKM:n DigiDemo- ja CreaDemo-määrärahoista tukea myönnetään kulttuuristen sisältöjen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseen.

Musiikin edistämissäätiö

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra


Yritystuet


Hakemistot ja luettelot

AURORA-tietokanta
Aurora-tietokannasta voit etsiä suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, niin projektirahoitusta kuin henkilökohtaisia apurahojakin. Tietokannassa on rahoitusmahdollisuuksia yli 400 rahoittajalta ja uusia tietoja päivitetään jatkuvasti. Auroran tiedot on kerätty suoraan rahoittajilta.

Tietokannan käyttö on maksutonta. Hakijoiden tulee tarkistaa tiedot rahoittajilta, esimerkiksi heidän www-sivuiltaan, josta saa myös tarkemmat hakuohjeet. Aurora-palvelut toteuttaa Turun yliopisto. Toiminnan rahoituksesta vastaa Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (SRNK).

Fyrk.fi
På fyrk.fi hittar du information på stipendier från privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.