Projekten inom Kunnande genom att engagera

Osuma fungerar som ett paraply för de projekt som förverkligas via ESF-finansieringsprogrammet. De hör alla till åtgärdsprogrammet Kunnande genom att engagera. Här hittar du information om de projekt vi koordinerar.

Pågående projekt

Gott Sällskap – Att engagera unga i föreningsverksamhet (Hyvää Seuraa – Nuorten osallistaminen seuratoimintaan)

Syftet med projektet är att engagera ungdomar som studerar vid yrkesläroanstalter i lokal föreningsverksamhet, såväl för att röra på sig samt för att delta, påverka och lära sig som frivilliga i idrotts- och studentföreningar. Inom ramen för projektet har ett samarbete inletts mellan fotbollsförening och yrkesläroanstalt på tio orter. Målet är att främja de ungas välmående och erbjuda erfarenheter av delaktighet i en lokal verksamhetsmiljö, nära ungdomarna. Med hjälp av förutseende, engagerande sätt att närma sig ungdomarna stöds deras förmåga att hantera sitt liv, främjas studiemotivationen och arbetslivsfärdigheterna förstärks.

Projektet genomförs av
Finlands Bollförbund (huvudansvarig), Finlands yrkesstuderandes förbund – SAKKI rf, Ilves rf, FC Jazz Juniorit rf, HIFK Soccer rf, TPS Juniorijalkapallo rf, Understödsföreningen för Kuopion Palloseuras juniorer rf, Helsingfors Fotbollsklubb rf, Rovaniemen Palloseura rf, Mikkelin Palloilijat rf, KPV:n juniorit rf, Espoon Palloseura rf

Mer information
Projektets hemsida | Instagram | Facebook | ​#hyvääfutisseuraa


NORDVÄST – natur och konst som inlärningsmiljö för arbetslivskompetenser (LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä)

Projektet NORDVÄST – natur och konst som inlärningsmiljö för arbetslivskompetenser bjuder ungdomar på olika erfarenhets- och verksamhetsmiljöer, där de kan fördjupa sin arbetslivskompetens. Se här kompetenserna så som samarbetsförmåga, växelverkan, kritiskt tänkande, kreativitet och företagsamhet utvecklas med hjälp av natur, sport, konst, media och företagsfostran. Fokus ligger på att utveckla innehåll för prao i grundskolan och praktik-perioderna inom yrkesutbildningen.

Projektet genomförs av
Helsingfors universitet (huvudansvarig), Villmanstrands tekniska universitet, Outward Bound Finland rf, Suomen Latu, Finlands idrottsinstitut Vierumäki, Konstuniversitetet,

Mer information
Projektets hemsida


Museer som innovationsplattformer
(Museot innovaatioalustoina)

Museer som innovationsplattformer (Museot innovaatioalustoina) är ett utvecklingsprojekt som undersöker nya verksamhetsmodeller för museer och andra organisationer som jobbar med unga. Projektet skapar nya sätt att använda museer på och utforskar hur museer kan fungera som möjliggörare och plattform för samhällelig verksamhet. Projektet bygger samarbete mellan högskolor, företags och museer. Målet är att utveckla innovationsundervisningen för ungdomar och stärka arbetslivserfarenheter. Dessutom stöder projektet ungdomars möjlighet att påverka samhället.

Projektet genomförs av
Aboa Vetus & Ars Nova (huvudansvarig), Tekniska museet, Ung Företagssamhet rf och Humanistiska yrkeshögskolan

Mer information
Projektets hemsida


Engagerande och motionsinriktad teater
(Osallistava ja liikunnallinen teatteri)

Inom projektet strävar man efter att nå 15–25-åriga ungdomar i utmanande livssituationer. De uppmanas till aktivt medborgarskap samt till att föra fram sitt eget kunnande. Ungdomarna planerar och förverkligar gemensamma produktioner med professionella aktörer. Målet är att skapa nya verksamhetsmodeller för att kombinera utövande konst och motion.

Projektet genomförs av
Diakoniyrkeshögskolan Ab (huvudansvarig), Kainuun Liikunta rf, Kalliolan Nuoret rf, Kajana stadsteater, Q-teatern, WAU rf

Mer information
Projektets hemsida | Instagram | #ilmaiseitseäsi


Avslutade projekt

Combo

Combo utvecklar nya verksamhetssätt, beredskap och metoder som stöder ungdomars delaktighet och välmående samt förmåga att binda sig till arbetslivet. Projektet producerar också information om projektåtgärdernas effektivitet visavi ungdomars delaktighet, välmående och arbetslivsfärdigheter. Inom projektet skapas nya samarbeten mellan verksamma inom kultur-, biblioteks-, motions- och ungdomsarbetet samt läroinrättningar och organisationer, vilket stärker ungdomarnas förmåga att binda sig till studie- och arbetslivsstigar.

Projektet genomförs av
Arbetshälsoinstitutet (huvudansvarig), SAKU rf, Fimu rf, Yrkeshögskolan Haaga-Helia, Dickursby teater- och cirkusskola

Mer information
Projektets hemsida | Facebook | #ComboHanke


ERNOD – Ungdomar med specialbehov och stödande av delaktighet i den digitala eran (Erityisnuoret ja digiajan osallisuus)

Projektet utvecklade digitala metoder för mediepåverkan och -fostran samt former av sektorsövergripande samarbete med yrkesläroanstalter, bibliotek och tredje sektorn. Det mest centrala inom verksamheten var att arrangera mediepåverkansklubbar för specialgrupper. I verkstäder lärde sig de unga teknik för mediepåverkan, innehållsproduktion, s.k. mångläskunnighet och socialt samarbete. Inom projektet förverkligas också ett pilotprojekt med en form av ungdomsarbete på webben ”Live-Homework-Help” samt översättning av webbplatser till teckenspråk och lättläst språk ur medborgarpåverkans- och delaktighetssynvinkel. Dessutom skolades instruktörer verksamma bland ungdomar.

Projektet genomfördes av
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (huvudansvarig), Finlands Humanistiska Yrkeshögskola Ab, S:t Michels stadsbibliotek, Kouvola stadsbibliotek – landskapsbibliotek, Finlands Ungdomsföreningar rf

Mer information
Projektets hemsida | Blogg | Instagram | #ERNOD


Festivalbörsen (Festivaalipörssi)

Festivalbörsen försåg ungdomar med volontäruppdrag vid olika festivaler. Projektet erbjöd ungdomarna utbildning och en stödperson för volontäruppdragen. Syftet var att stöda festivalers verksamhet och förstärka ungdomars arbetslivskunskaper.

Projektet genomfördes av
Humanistiska yrkeshögskolan

Mer information
Projektets hemsida | Facebook | Instagram | #festaripörssi


Lianen – surfa smidigt i ungdomsdjungeln
(Liaani – Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa)

Inom projektet utvecklades redskap för att stöda engagerande verksamhet och identifiera kunnande. Utvecklingsarbetet var riktat till yrkesstuderande i övergångsskedet till utbildning på andra stadiet och till deras hobby- och inlärningsmiljöer. Centrala faktorer var att identifiera serviceprodukter samt att utveckla, utvärdera och flytta dem in i nya miljöer med hjälp av servicedesign. De utvecklades i samarbete mellan hobbyorganisationer, läroinrättningar och ungdomana själva. Inom projektet förverkligades en projektram, med hjälp av vilken man främjar serviceprodukternas resultat och förflyttning från en miljö till en annan.

Projektet genomfördes av
Yrkeshögskolan Metropolia Ab (huvudansvarig), Åbo universitet, Brahea-centret, Tavastlands yrkeshögskola Ab, Kiipulastiftelsen / Kiipula yrkesinstitut, Vanda Nicehearts rf, Kalliola ungdomar rf / Pojkarnas hus, Sydvästra Finlands Motion och Idrott rf

Mer information
Projektets hemsida | Facebook | Twitter | Instagram


Min grej – Vår framtid (Mun juttu – Meidän tulevaisuus)

Syftet med projektet Min grej – vår framtid var att främja ungdomars välmående och stöda dem att söka sig till utbildning och arbetsliv. Som metoder användes konst, kultur, motion och naturupplevelser. I projektet Min grej främjade man speciellt ungdomars hobbyer, skolgång och studier. Genom olika verkstäder stödde man unga att söka sig till arbete, att delta och känna sig delaktig. Å andra sidan strävade man efter att bygga upp ett nytt samarbetsnätverk mellan professionella som arbetar med ungdomar, ett nätverk som överskrider sektorgränser.

Projektet genomfördes av
Helsingfors universitet (huvudansvarig), K. H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum, Konstuniversitetet, Lahtisregionens miljötjänster, Outward Bound Finland rf, Finlands idrottsinstitut, Uleåborgs universitet, Kajana yrkeshögskola, Villmanstrands tekniska universitet

Mer information
Projektets hemsida | Facebook | Instagram


De osynliga – ungdomars digiberättelser
(Näkymättömät – Nuorten digitarinat)

Inom projektet har man utvecklat en verksamhetsmodell som engagerar ungdomar och stöder deras förmåga att verka i ett digitaliserat samhälle. Man har byggt upp en aktiv dialog mellan bibliotek, ungdomsarbete och utbildningsorganisationer, och tillsammans har man stärkt ungdomarnas identitet och gjort deras framtidsutsikter klarare. De osynliga har använt sig av olika uttryckssätt och webbverktyg. Projektet förverkligas av högskolor i Åbo, Seinäjoki och Jyväskylä i samarbete med biblioteken på respektive ort. Projektets viktigaste mål har varit att finna de unga, inspirera dem till digitala berättelser, erbjuda ungdomarna ett kollektiv och göra det möjligt för dem att framföra sin egen historia.

Projektet genomförs av
Åbo yrkeshögskola (huvudansvarig), Seinäjoki yrkeshögskola, Jyväskylä universitet

Mer information
Projektets hemsida | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | #näkymättömät


Lära sig via frivilligt arbete (Vapaaehtoisena oppimassa)

Inom pilotprojektet Lära sig via frivilligt arbete provar man på volontärverksamhet för ungdomar på projektbasis, genom att i Finland tillämpa modellen Localise Programme, utvecklad i Irland av organisationen Localise. Inom detta projekt planerar och förverkligar 2–4 ungdomsgrupper (sammanlagt 60 unga) vid Omnias och Keudas yrkesinstitut ett volontärprojekt tillsammans med lärare eller instruktör. Experimentet är riktat till ungdomar i förberedande yrkesutbildning, som söker livsriktning och ännu saknar klara framtidsplaner.

Projektet genomfördes av
Nuorten Akatemia

Mer information
Projektets hemsida | Handboken (på finska) | Youtube