Projekten inom Kunnande genom att engagera

Osuma fungerar som ett paraply för de projekt som förverkligas via ESF-finansieringsprogrammet. De hör alla till åtgärdsprogrammet Kunnande genom att engagera. Läs om Osuma, åtgärdshelheten och utvecklingsarbetets resultat i broschyren Vi kan! Spännande steg och nya färdigheter för ungas delaktighet (Theseus).

Här hittar du information om de projekt vi koordinerar.

 

ARBETE – Föräldraskapets färdigheter till styrkor i arbetslivet
(DUUNI – Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi)

ARBETE – Föräldraskapets färdigheter till styrkor i arbetslivet är ett riksomfattande projekt för att stärka unga föräldrars kompetenser och förutsättningar i arbetslivet. I projektet utnyttjas och utvecklas kompetensen hos tredje sektorns aktörer inom kultur- och idrottssektorn.

Målgruppen är 16-29-åringar som har blivit föräldrar i ung ålder och som avbrutit sina studier på andra stadiet eller som stannat hemma med barnen efter föräldraledigheten. Inom projektet görs piloter för individuell handledning och grupphandledning. Centralt i verksamheten är de ungas egen aktivitet och att den utformas individuellt. Inom projektet förverkligas t.ex. interventioner för att identifiera de egna kompetenserna, utveckla språkligt uttryck, färdigheter i växelverkan och andra färdigheter som behövs inom arbetslivet.

Projektet genomförs av
Åbo yrkeshögskola (huvudansvarig), Lahtis yrkeshögskola, Lapplands universitet, LiikU r.f., Bokens hus r.f. , Caritas Finland

Mer information
Projektets hemsida | Facebook


Bli sedd! (2020-2023)

Projektet förstärker ungas delaktighet med hjälp av drama och tillämpad teater. Projektet stöder ungas självkänsla och ökar deras självkännedom. Samtidigt blir studievalen smidigare och ungas sysselsättningen befrämjas. Projektet producerar material för att stöda arbetet inom ungdomssektorn och sammanställer ett informationspaket om metoder inom drama och tillämpad teater för yrkeshögskolelärare.

Projektet genomförs av
Diakoniyrkeshögskolan Diak (huvudansvaring), Q-teatteri, Rakastajat-teatteri, Tarinateatteri Vox, Vamos Helsinki

Mer information
Projektets hemsida


Cirkus ger vingar i livet
(Sirkuksesta siivet elämään)

I projektet Cirkus ger vingar i livet hittar unga personer sina egna styrkor och stärker sina livsfärdigheter så som självkännedom, sociala färdigheter och mod att handla med sociala cirkusens medel. I  cirkusträningarna lär sig unga med invandrarbakgrund finska och lär känna infödda finländare.

Projektet genomförs av
Barn- och ungdomsstiftelsen (huvudansvarig), Understödsföreningen för kulturcentret PiiPoo r.f., Sorin Sirkus r.f., Sirkus Magenta r.f., Etelä-Karjalan Estradi r.f./Konstskolan Estradi, föreningen för ungdomsforskning i Finland Nuorisotutkimusseura r.f., förbundet för ungdomscirkusar i Finland Suomen Nuorisosirkusliitto r.f.

Mer information
Projektets hemsida


Combo

Combo utvecklar nya verksamhetssätt, beredskap och metoder som stöder ungdomars delaktighet och välmående samt förmåga att binda sig till arbetslivet. Projektet producerar också information om projektåtgärdernas effektivitet visavi ungdomars delaktighet, välmående och arbetslivsfärdigheter. Inom projektet skapas nya samarbeten mellan verksamma inom kultur-, biblioteks-, motions- och ungdomsarbetet samt läroinrättningar och organisationer, vilket stärker ungdomarnas förmåga att binda sig till studie- och arbetslivsstigar.

Projektet genomförs av
Arbetshälsoinstitutet (huvudansvarig), SAKU rf, Fimu rf, Yrkeshögskolan Haaga-Helia, Dickursby teater- och cirkusskola

Mer information
Projektets hemsida | Facebook | #ComboHanke


De osynliga – ungdomars digiberättelser
(Näkymättömät – Nuorten digitarinat)

Inom projektet har man utvecklat en verksamhetsmodell som engagerar ungdomar och stöder deras förmåga att verka i ett digitaliserat samhälle. Man har byggt upp en aktiv dialog mellan bibliotek, ungdomsarbete och utbildningsorganisationer, och tillsammans har man stärkt ungdomarnas identitet och gjort deras framtidsutsikter klarare. De osynliga har använt sig av olika uttryckssätt och webbverktyg. Projektet förverkligas av högskolor i Åbo, Seinäjoki och Jyväskylä i samarbete med biblioteken på respektive ort. Projektets viktigaste mål har varit att finna de unga, inspirera dem till digitala berättelser, erbjuda ungdomarna ett kollektiv och göra det möjligt för dem att framföra sin egen historia.

Projektet genomförs av
Åbo yrkeshögskola (huvudansvarig), Seinäjoki yrkeshögskola, Jyväskylä universitet

Mer information
Projektets hemsida | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | #näkymättömät


DIGISTYRKA – delaktighet i samhället genom digivälmående
(DIGIVOIMAA – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta)

Projektet främjar 15-29-åringars digitala välmående för att stärka deras studie-, verksamhets- och arbetslivsfärdigheter. Ungas digivälmående är kopplat till hur de söker sig till andra stadiets utbildning, slutför sina studier och hittar sin väg in i arbetslivet. I projektet utvecklas, testas och formas innehåll, arbetssätt och verksamhetsmodeller för att befrämja digitalt välmående som utgår från ungas egna behov. Dessa implementeras så att de blir en del av regionala nätverk och olika organisationers basverksamhet samt sprids riksomfattande.

Projektet genomförs av
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK (huvudansvarig), Sällskapet för mediafostran r.f., Etelä-Savon Liikunta r.f., Yrkesinstitutet Spesia

Mer information (på finska)
Projektets hemsida | Instagram | Facebook | Twitter | #digihyvinvointi #digivoimaa


Engagerande och motionsinriktad teater
(Osallistava ja liikunnallinen teatteri)

Inom projektet strävar man efter att nå 15–25-åriga ungdomar i utmanande livssituationer. De uppmanas till aktivt medborgarskap samt till att föra fram sitt eget kunnande. Ungdomarna planerar och förverkligar gemensamma produktioner med professionella aktörer. Målet är att skapa nya verksamhetsmodeller för att kombinera utövande konst och motion.

Projektet genomförs av
Diakoniyrkeshögskolan Ab (huvudansvarig), Kainuun Liikunta rf, Kalliolan Nuoret rf, Kajana stadsteater, Q-teatern, WAU rf

Mer information
Projektets hemsida | Instagram | #ilmaiseitseäsi


ERNOD – Ungdomar med specialbehov och stödande av delaktighet i den digitala eran (Erityisnuoret ja digiajan osallisuus)

Projektet utvecklade digitala metoder för mediepåverkan och -fostran samt former av sektorsövergripande samarbete med yrkesläroanstalter, bibliotek och tredje sektorn. Det mest centrala inom verksamheten var att arrangera mediepåverkansklubbar för specialgrupper. I verkstäder lärde sig de unga teknik för mediepåverkan, innehållsproduktion, s.k. mångläskunnighet och socialt samarbete. Inom projektet förverkligas också ett pilotprojekt med en form av ungdomsarbete på webben ”Live-Homework-Help” samt översättning av webbplatser till teckenspråk och lättläst språk ur medborgarpåverkans- och delaktighetssynvinkel. Dessutom skolades instruktörer verksamma bland ungdomar.

Projektet genomfördes av
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (huvudansvarig), Finlands Humanistiska Yrkeshögskola Ab, S:t Michels stadsbibliotek, Kouvola stadsbibliotek – landskapsbibliotek, Finlands Ungdomsföreningar rf

Mer information
Projektets hemsida | Blogg | Instagram | #ERNOD


Festivalbörsen (Festivaalipörssi)

Festivalbörsen försåg ungdomar med volontäruppdrag vid olika festivaler. Projektet erbjöd ungdomarna utbildning och en stödperson för volontäruppdragen. Syftet var att stöda festivalers verksamhet och förstärka ungdomars arbetslivskunskaper.

Projektet genomfördes av
Humanistiska yrkeshögskolan

Mer information
Projektets hemsida | Facebook | Instagram | #festaripörssi


Gott Sällskap – Att engagera unga i föreningsverksamhet (Hyvää Seuraa – Nuorten osallistaminen seuratoimintaan)

Syftet med projektet är att engagera ungdomar som studerar vid yrkesläroanstalter i lokal föreningsverksamhet, såväl för att röra på sig samt för att delta, påverka och lära sig som frivilliga i idrotts- och studentföreningar. Inom ramen för projektet har ett samarbete inletts mellan fotbollsförening och yrkesläroanstalt på tio orter. Målet är att främja de ungas välmående och erbjuda erfarenheter av delaktighet i en lokal verksamhetsmiljö, nära ungdomarna. Med hjälp av förutseende, engagerande sätt att närma sig ungdomarna stöds deras förmåga att hantera sitt liv, främjas studiemotivationen och arbetslivsfärdigheterna förstärks.

Projektet genomförs av
Finlands Bollförbund (huvudansvarig), Finlands yrkesstuderandes förbund – SAKKI rf, Ilves rf, FC Jazz Juniorit rf, HIFK Soccer rf, TPS Juniorijalkapallo rf, Understödsföreningen för Kuopion Palloseuras juniorer rf, Helsingfors Fotbollsklubb rf, Rovaniemen Palloseura rf, Mikkelin Palloilijat rf, KPV:n juniorit rf, Espoon Palloseura rf

Mer information
Projektets hemsida | Instagram | Facebook | ​#hyvääfutisseuraa


Höntsä – en bro framåt! (Höntsä – silta eteenpäin!)

Höntsä – en bro framåt! är ett projekt som utvecklar en mångsektoriell Höntsä-verksamhetsmodell, som baserar sig på lågtröskelverksamhet som är öppen för alla, bidrar med glädje, är oberoende av färdigheter och förverkligas i vardagens verksamhetsmiljöer. I Höntsä-modellen förstärks verksamhet som utgår från unga med mångsektoriell handledning och samarbete mellan olika aktörer.

Den utvecklade Höntsä-modellen konceptualiseras till ett praktiskt verktyg som kan tas i bruk i varierande verksamhetsmiljöer och som implementeras och dissemineras riksomfattande.

Projektet genomförs av
Yrkeshögskolan Metropolia (huvudansvarig), Suomen Nuorisoseurat r.f., Idrottsinstitutet Kisakeskus, Stiftelsen för Uleåborgs Diakonissanstalt, Uleåborgsregionens samkommun för utbildning, Diakoni-yrkeshögskolan Ab

Mer information
Projektets hemsida | Instagram | Facebook


Kreativa och delaktiga Finland
(Luova ja osallistava Suomi – Creative and Inclusive Finland)

Projektet avslutades i december 2017

Creative and Inclusive Finland – Luova ja osallistava Suomi – Kreativa och delaktiga Finland var ett riksomfattande koordinerande projekt vars uppgift var att främja och utveckla ESF-finansierad verksamhet inom de kreativa branscherna samt för arbete kring delaktighet i samhället. Creative and Inclusive Finland samlade och förmedlade information om evenemang, forskning, utveckling och framtidsutsikter inom skapande och engagerande verksamhet.

Projektet genomfördes av
Konstuniversitetet (huvudansvarig), Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Luckan, Yrkeshögskolan Metropolia och Helsingfors stad

Mer information
Projektets hemsida | Facebook | Twitter | #OsaajienSuomi #DelaKreativt


Lianen – surfa smidigt i ungdomsdjungeln
(Liaani – Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa)

Inom projektet utvecklades redskap för att stöda engagerande verksamhet och identifiera kunnande. Utvecklingsarbetet var riktat till yrkesstuderande i övergångsskedet till utbildning på andra stadiet och till deras hobby- och inlärningsmiljöer. Centrala faktorer var att identifiera serviceprodukter samt att utveckla, utvärdera och flytta dem in i nya miljöer med hjälp av servicedesign. De utvecklades i samarbete mellan hobbyorganisationer, läroinrättningar och ungdomana själva. Inom projektet förverkligades en projektram, med hjälp av vilken man främjar serviceprodukternas resultat och förflyttning från en miljö till en annan.

Projektet genomfördes av
Yrkeshögskolan Metropolia Ab (huvudansvarig), Åbo universitet, Brahea-centret, Tavastlands yrkeshögskola Ab, Kiipulastiftelsen / Kiipula yrkesinstitut, Vanda Nicehearts rf, Kalliola ungdomar rf / Pojkarnas hus, Sydvästra Finlands Motion och Idrott rf

Mer information
Projektets hemsida | Facebook | Twitter | Instagram


Lära sig via frivilligt arbete (Vapaaehtoisena oppimassa)

Inom pilotprojektet Lära sig via frivilligt arbete provar man på volontärverksamhet för ungdomar på projektbasis, genom att i Finland tillämpa modellen Localise Programme, utvecklad i Irland av organisationen Localise. Inom detta projekt planerar och förverkligar 2–4 ungdomsgrupper (sammanlagt 60 unga) vid Omnias och Keudas yrkesinstitut ett volontärprojekt tillsammans med lärare eller instruktör. Experimentet är riktat till ungdomar i förberedande yrkesutbildning, som söker livsriktning och ännu saknar klara framtidsplaner.

Projektet genomfördes av
Nuorten Akatemia

Mer information
Projektets hemsida | Handboken (på finska) | Youtube


Min grej – Vår framtid (Mun juttu – Meidän tulevaisuus)

Syftet med projektet Min grej – vår framtid var att främja ungdomars välmående och stöda dem att söka sig till utbildning och arbetsliv. Som metoder användes konst, kultur, motion och naturupplevelser. I projektet Min grej främjade man speciellt ungdomars hobbyer, skolgång och studier. Genom olika verkstäder stödde man unga att söka sig till arbete, att delta och känna sig delaktig. Å andra sidan strävade man efter att bygga upp ett nytt samarbetsnätverk mellan professionella som arbetar med ungdomar, ett nätverk som överskrider sektorgränser.

Projektet genomfördes av
Helsingfors universitet (huvudansvarig), K. H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum, Konstuniversitetet, Lahtisregionens miljötjänster, Outward Bound Finland rf, Finlands idrottsinstitut, Uleåborgs universitet, Kajana yrkeshögskola, Villmanstrands tekniska universitet

Mer information
Projektets hemsida | Facebook | Instagram


Museer som innovationsplattformer
(Museot innovaatioalustoina)

Museer som innovationsplattformer (Museot innovaatioalustoina) är ett utvecklingsprojekt som undersöker nya verksamhetsmodeller för museer och andra organisationer som jobbar med unga. Projektet skapar nya sätt att använda museer på och utforskar hur museer kan fungera som möjliggörare och plattform för samhällelig verksamhet. Projektet bygger samarbete mellan högskolor, företags och museer. Målet är att utveckla innovationsundervisningen för ungdomar och stärka arbetslivserfarenheter. Dessutom stöder projektet ungdomars möjlighet att påverka samhället.

Projektet genomförs av
Aboa Vetus & Ars Nova (huvudansvarig), Tekniska museet, Ung Företagssamhet rf och Humanistiska yrkeshögskolan

Mer information
Projektets hemsida


NORDVÄST – natur och konst som inlärningsmiljö för arbetslivskompetenser (LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä)

Projektet NORDVÄST – natur och konst som inlärningsmiljö för arbetslivskompetenser bjuder ungdomar på olika erfarenhets- och verksamhetsmiljöer, där de kan fördjupa sin arbetslivskompetens. Se här kompetenserna så som samarbetsförmåga, växelverkan, kritiskt tänkande, kreativitet och företagsamhet utvecklas med hjälp av natur, sport, konst, media och företagsfostran. Fokus ligger på att utveckla innehåll för prao i grundskolan och praktik-perioderna inom yrkesutbildningen.

Projektet genomförs av
Helsingfors universitet (huvudansvarig), Villmanstrands tekniska universitet, Outward Bound Finland rf, Suomen Latu, Finlands idrottsinstitut Vierumäki, Konstuniversitetet,

Mer information
Projektets hemsida


På samma linje – respekt inom idrott och ungdomsverksamhet

Projektet På samma linje är ett gemensamt sektoröverskridande utvecklingsprojekt för det svenskspråkiga idrottsfältet, ungdomsföreningar och utbildningsanordnare. Projektet stöder invandrarstuderanden, särskilt flickor, i övergångsskeden genom inkludering och stödaktiviteter. Fokus ligger på utbildning, verkstäder och implementering av verktyg för ökad jämlikhet, normkritiskt förhållningssätt, delaktighet och mänskliga rättigheter specifikt för idrotts-och föreningsledare. Inom projektet testas den nya bemötande metoden tjejzonen.se från Sverige i Finland.

Projektet genomförs av
Föreningen Luckan r.f. (huvudansvarig) och Finlands Svenska Idrott r.f.

Mer information
Projektets hemsida | Instagram | Facebook | Twitter | #sammalinje #respektinomidrott #respektinomundgom

 


Spela! (2020-2022)

Projektets främjar delaktighet och ger socialt stöd åt unga som studerar inom andra stadiets yrkesututbildning med hjälp av spelpedagogik. Projektet kommer att lansera en servicedesign- och spelutvecklingsprocess där unga deltar i utvecklingen av pedagogiska spel som aktiva aktörer. Efter projektet kommer de utvecklade pedagogiska spelen att finnas tillgängliga för yrkesskolor och ungdomsorganisationer. Teman som behandlas i spelen är ungas fritidsintressen samt ungas delaktighet i arbetslivet och deras framtidstro.

Projektet genomförs av

Nuorten Akatemia rf (huvudansvaring), SAKU rf, Barn- och ungdomsstiftelsen

Mer information
Projektets hemsida


Vårt projekt! Frivilligt arbete och hobbyprojekt blir en del av studierna (Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja)

Projektets mål är att förbättra ungas arbetslivskompetenser genom frivilligt arbete i projektform för unga som deltar i utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och studeranden inom andra stadiets yrkesutbildning. Inom projektets utvecklas en kurs, där studerandena får handledning i teamarbete, projekt och frivilligt arbete.

De unga som deltar i verksamheten får erfarenhet av att den egna verksamheten är betydelsefull och att de tillsammans med andra kan påverka välmåendet hos andra i den egna närmiljön. Läroanstalter och lärare får en färdig kurs för frivilligt arbete som de kan använda i sin undervisning och föreningar lär sig nya sätt att engagera unga personer i sin verksamhet.

Projektet genomförs av
Mannerheims Barnskyddsförbund (huvudansvarig), WAU r.f. och Nuorten Akatemia

Mer information
Projektets hemsida