Osallistamalla osaamista -hankkeet

Osuma-hankkeen tehtävänä on Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuksien kautta rahoitettujen ESR-hankkeiden koordinointi ja aktivointi. Tällä sivulla esittelemme ”sateenvarjomme” alla olevat hankkeet.

 

Combo (2015-2018)

Combossa kehitettiin toimintatapoja, jotka tukevat nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja työelämävalmiuksia. Ammatti- ja harrastekirjastot sekä työkykypassin mobiilisovellus ovat hankkeen keskeisiä tuloksia. Nuorten osallisuutta ja hyvinvointia tuettiin myös liikunnallisin ja taidelähtöisin menetelmin. Lisäksi hanke keräsi seurantatietoa nuorten osallisuudesta, hyvinvoinnista ja työelämävalmiuksista toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Hanke perustui tiiviiseen yhteistyöhön kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välillä. Tutustu Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi : Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia -julkaisuun sekä VERKOSTOT HALTUUN: Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä ja Opiskelijat mukaan! Vinkkejä oppilaitostapahtumien järjestämiseen -oppaisiin.

Toteuttajat
Työterveyslaitos (päätoteuttaja), Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry, Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry (Fimu), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

Lisätietoja
Combo-hankkeen kotisivut | Loppujulkaisu | #ComboHanke


DIGIVOIMAA – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta (2018-2020)

Hankkeen tavoitteena oli edistää 15-29-vuotiaiden nuorten digitaalista hyvinvointia, jotta heidän opiskelu- ja toimintakykynsä sekä työelämätaitonsa vahvistuisivat ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen estyisi. Nuorten digihyvinvoinnilla on yhteys siihen, miten hyvin nuoret hakeutuvat toisen asteen koulutukseen, suorittavat tutkintonsa loppuun asti ja työllistyvät opintojensa jälkeen. Kohderyhmissä huomioidaan erityisesti maahanmuuttajataustaiset, erityisopiskelijat, työpajatoiminnassa olevat nuoret ja NEET-nuoret.

Hankkeessa vahvistettiin nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä vahvistettiin nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten digihyvinvointipedagogista työotetta ja osaamista. Hankkeessa kehitettiin nuorten palvelujärjestelmän toimijoiden välistä yhteistyötä nuorten digihyvinvoinnin monialaisessa vahvistamisessa sekä kehitettiin, pilotoitiin ja mallinnettiin nuorten tarpeista lähteviä digihyvinvoinnin edistämisen sisältöjä, menetelmiä ja toimintamalleja ja juurrutettiin ne osaksi alueellisia verkostoja ja eri organisaatioiden perustoimintoja. Hankkeessa syntyneitä toimintamalleja levitettiin kansallisesti.

Toteuttajat
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Mediakasvatusseura ry, Etelä-Savon Liikunta ry, Ammattiopisto Spesia

Lisätietoja
Digivoimaa-hankkeen kotisivut | Instagram | Facebook | Twitter | Koulutusmateriaalit |  #digihyvinvointi #digivoimaa


DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi (2018-2020)

DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi oli valtakunnallinen hankekokonaisuus nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistamiseksi hyödyntämällä ja kehittämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden osaamista. Kohderyhmänä olivat noin 16-29-vuotiaat nuoret vanhemmat, jotka olivat  tulleet vanhemmiksi nuorella iällä, joilla on jäänyt toisen asteen koulutus suorittamatta tai jotka olivat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen. Pidempään kotona oltuaan he ovat vaarassa pudota pois työmarkkinoilta tai jatkokoulutuksen ääreltä.

Hankkeessa pilotoitiin yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille. Tavoitteena oli edistää osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia ja tunnistaa osaamista vanhemmuuden taitoja hyödyntämällä. Työskentelyssä kolmannen sektorin kulttuuri- ja liikuntatoiminnot olivat tärkeässä asemassa. Nuorten oma tekeminen ja toteutuksen räätälöinti ovat työskentelyssä keskeistä. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin interventioita esim. oman osaamisen tunnistamiseen, kielellisen ilmaisun tukemiseen sekä vuorovaikutustaitojen ja työelämätaitojen kehittymiseen ilmaisutaidetta ja liikunnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Toteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Kirjantalo ry ja Suomen Caritas ry

Lisätietoja
Duuni-hankkeen kotisivut| Facebook


ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuus (2015-2017)

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille. ERNOD-hanke edisti nuorten yhdenvertaisuutta kehittämällä mediakasvatuksen ja -vaikuttamisen menetelmiä sekä monialaisen yhteistyön muotoja ammatillisten oppilaitosten, kirjastojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hanke järjesti erityisryhmien nuorille mediavaikuttamistyöpajoja, joissa nuoret pääsivät treenaamaan digi- ja mediataitoja. Hankkeessa pilotoitiin myös vertaisoppimiseen pohjautuvaa virtuaalisen läksytuen mallia, toteutettiin viittoma- ja selkokielistä sisällöntuotantoa sekä koulutettiin nuorten kanssa toimivia. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun AIKA DIGITTÄÄ – Menetelmiä ja näkökulmia erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen.

Toteuttajat
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupungin kirjasto – maakuntakirjasto, Suomen Nuorisoseurat ry

Lisätietoja
Ernod-hankkeen kotisivut | Blogi | Loppujulkaisu | #ERNOD


Festaripörssi (2015-2018)

Festaripörssi ohjasi nuoria vapaaehtoistehtäviin festareille. Hanke tarjosi nuorille koulutuksen ja tukihenkilön vapaaehtoistehtäviin. Tarkoituksenna oli tukea festivaalien toimintaa ja vahvistaa nuorten työelämätaitoja. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun Vapaaehtoistyö nuorten syrjäytymisriskin vähentäjänä.

Toteuttaja
Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Lisätietoja
Instagram | Loppujulkaisu | #festaripörssi


Hyvää Seuraa – Nuorten osallistaminen seuratoimintaan (2016-2018)

Hyvää Seuraa – Nuorten osallistaminen seuratoimintaan -hankkeen tavoitteena oli osallistaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret mukaan paikalliseen seuratoimintaan liikkumaan sekä osallistumaan, vaikuttamaan ja oppimaan vapaaehtoisina urheilu- ja opiskelijajärjestöissä. Hankkeessa käynnistettiin kymmenellä paikkakunnalla jalkapalloseuran ja ammatillisen oppilaitoksen välinen yhteistyö. Tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia ja tarjota osallisuuden kokemuksia paikallisessa toimintaympäristössä, lähellä nuorta. Ennakoivalla, osallistavalla lähestymistavalla tuettiin nuorten elämänhallintataitoja, edistettiin opiskelumotivaatiota sekä vahvistettiin työelämätaitoja. Hankkeen toteuttajina toimivat valtakunnalliset järjestöt, Suomen Palloliitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, sekä kymmenen jalkapalloseuraa.

Toteuttajat
Suomen Palloliitto (päätoteuttaja), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Ilves ry, FC Jazz Juniorit ry, HIFK Soccer rf, TPS Juniorijalkapallo ry, Kuopion Palloseuran Junioreiden kannatusyhdistys ry, Helsingin Jalkapalloklubi ry, Rovaniemen Palloseura ry, Mikkelin Palloilijat ry, KPV:n juniorit ry, Espoon Palloseura ry

Lisätietoja
Hyvää seuraa -hankkeen kotisivut | #hyvääfutisseuraa


Höntsä – silta eteenpäin! (2018-2021)

Höntsä -silta eteenpäin!  aikana kehitettiin monialainen Höntsä-toimintamalli, joka perustui iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Höntsä-mallissa nuorista lähtevää toimintaa vahvistettiin monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden yhteistyöllä. Toiminta sijoittui eri organisaatioiden ja alojen rajapinnoille: oppilaitosten, 3. sektorin ja julkisen sektorin yhteistyöhön yhdistäen nuorisotyön, kulttuurin, liikunnan, oppilaitosten sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalojen toimijat, tiedon ja osaamisen.

Höntsä-toimintamalli konseptoitiin käytännön työkaluiksi otettavaksi käyttöön vaihtelevissa toimintaympäristöissä sekä levitetään ja juurrutetaan valtakunnallisesti käyttöön.

Mitä höntsäily on? Tutustu käytännön esimerkkeihin ja teoriaan julkaisussa Höntsä – harrastamista vapaa-ajalla ja oppilaitoksissa (toim. Johanna Niemi)

Toteuttajat
Metropolia Ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Suomen Nuorisoseurat ry, Suomen NMKY:n Urheiluliitto (YMCA), Urheiluopisto Kisakeskus, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätietoja
Höntsä-hankkeen kotisivut | Instagram | Facebook | YouTube | Höntsäopas


Liaani – Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa (2015-2017)

Hankkeessa kehitettiin välineitä tukemaan osallisuutta ja osaamisen tunnistamista. Kehittämistyö kohdentui 2. asteen nivelvaiheissa olevien ammatillisten opiskelijoihin harrastus- ja oppimisympäristöihin. Keskeistä oli toimivien palveluiden tunnistaminen, kehittäminen, arviointi ja siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla. Niitä kehitettiin harrastejärjestöjen, oppilaitosten ja nuorten yhteistyössä. Hankkeessa tuotettiin arviointikehikko, jonka avulla kehitetään palveluita ja lisätään niiden tuloksellisuutta. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun: Mikrokirja Liaani – sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa..

Toteuttajat
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Turun yliopiston Brahea-keskus, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Vantaan Nicehearts ry, Kalliolan nuoret ry / Poikien talo, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Lisätietoja
Liaani-hankkeen kotisivut | Facebook | Twitter | Instagram | Loppujulkaisu |#Liaani


LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä (2018-2021)

Hankkeessa tarjottiin nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he saattoivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opeteltiin luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla. Fokuksena on kehittää työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- ja ammatillisessa opetuksessa.

Toteuttajat
Helsingin yliopisto, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö (päätoteuttaja), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti, Outward Bound Finland ry, Suomen Latu ry,  Suomen Urheiluopisto, Vierumäki, Taideyliopisto

Lisätietoja
Luode-hankkeen kotisivut | Facebook | Instagram | Loppujulkaisu


Luova ja osallistava Suomi (2015-2017)

Creative and Inclusive Finland – Luova ja osallistava Suomi – Kreativa delaktiga Finland oli valtakunnallinen koordinaatiohanke, joka edisti ja kehitti luovan osaamisen ja osallistavan osaamisen ESR-hankkeita. Tämän lisäksi hankkeessa koottiin ja välitettiin luovan ja osallistavan alan tietoa sekä pyrittiin lisäämään hanketoiminnan kattavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta valtakunnallisesti.

Toteuttajat
Taideyliopisto (päätoteuttaja), Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Aalto, Luckan, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupunki, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu

Lisätietoja
Luova ja osallistava Suomi -hankkeen kotisivut | #OsaajienSuomi #DelaKreativt


Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja (2018-2021)

Hankkeen päämääränä oli  parantaa nuorten työelämän taitoja projektimaisella vapaaehtoistoiminnalla VALMA- opinnoissa ja toisen asteen ammattiopinnoissa. Hankkeessa kehitettiin opiskelijoille tarkoitettu vapaaehtoistyön ja projektioppimisen kurssi, jolla opiskelijoita valmennetaan tiimi- ja projektityön taitoihin sekä vapaaehtoistoimintaan.

Toimintaan osallistuvat nuoret saivat toteutuvissa projekteissa kokemuksia siitä, että omalla tekemisellä on merkitystä ja että omalla toiminnallaan voi yhdessä muiden kanssa vaikuttaa oman lähiympäristön ihmisten hyvinvointiin. Oppilaitokset ja opettajat saivat käyttöönsä opetuskokonaisuuden vapaaehtoisprojektien hyödyntämiseen osana opetustaan ja kolmannen sektorin toimijat omaksuivat uusia tapoja osallistaa nuoria toimintaansa projektien ja oppilaitosyhteistyön kautta. Tutustu julkaisuun Opettajan materiaali toiselle asteelle.

Toteuttajat
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (päätoteuttaja), Nuorten Akatemia ry

Lisätietoja
Meidän projekti!n -kotisivut | 


Mun juttu – Meidän tulevaisuus (2015-2017)

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten hyvinvointia, tukea heidän hakeutumistaan koulutukseen ja työelämään. Keinoina käytettiin taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja luontoelämyksiä. Mun juttu -hankkeessa edistettiin erityisesti nuorten harrastamista, koulunkäyntiä ja opiskelua. Työpajat edesauttoivat työhön hakeutumista, osallistumista ja osallisuuden tunnetta. Toisaalta pyrittiin rakentamaan uudenlainen sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto nuorten kanssa toimivien ammattilaisten välille. Tutustu hankkeen loppujulkaisuun: Tässä mä olen. Tuloksia ja kokemuksia Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen toiminnasta (PDF).

Toteuttajat
Helsingin yliopisto (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto, K. H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, Taideyliopisto, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Outward Bound Finland ry, Suomen urheiluopisto, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Mun juttu -hankkeen kotisivut | Facebook | Instagram | Loppujulkaisu


Museot innovaatioalustoina (2017-2019)

Museot innovaatioalustoina oli kehittämishanke, joka etsi uusia toimintamalleja museoiden ja muiden nuorten kanssa toimivien organisaatioiden käyttöön. Hanke loi uusia tapoja käyttää museoita ja tutki kokeillen miten museot voivat toimia mahdollistajina tai alustoina yhteiskunnalliselle toiminnalle. Se rakensi yhteistyötä korkeakoulujen, yrittäjäkasvatustoimijoiden ja museoiden välille sekä kehitti nuorten korkeakouluopiskelijoiden innovaatiokoulutusta ja vahvisti nuorten työelämätaitoja. Lisäksi hanke tuki nuorten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Toteuttajat
Aboa Vetus & Ars Nova (päätotettaja), Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Tekniikan museo, Nuori Yrittäjyys ry

Lisätietoja
Museot innovaatioalustoina -hankkeen kotisivut | Twitter | Kehiät ja kehity museossa -työkirja


Näkymättömät – Nuorten digitarinat (2015-2018)

Näkymättömät-hanke kehitti toimintamallia, jolla pyritään osallistamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja tukemaan heidän kykyään toimia digitalisoituneessa yhteiskunnassa . Hankkeessa rakennettiin yleisten kirjastojen, nuorisotyön ja koulutusorganisaatioiden välille aktiivista vuoropuhelua, jonka keskiössä oli nuorten identiteetin vahvistaminen ja tulevaisuuskuvan kirkastaminen. Erilaisia ilmaisukeinoja ja verkkotyökaluja hyödyntävä Näkymättömät etsi valtakunnallisesti levitettävää mallia, jolla edistetään nuorten kykyä hakeutua työelämään ja opintoihin. Hankkeen tärkein tavoite oli löytää nuoret, innostaa heitä digitarinointiin, tarjota nuorille yhteisö ja mahdollistaa oman tarinan esittäminen. Lisäksi Näkymättömät pyrki edesauttamaan kirjaston ja nuorisotyön kohtaamista, lisäämällä dialogia toimijoiden välille, nostamalla esiin kummankin vahvuuksia ja miettimällä kummallekin luontevaa roolia toimia yhdessä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi. Tutustu hankkeen Topit-toimintamalliin ja pajaohjeisiin.

Toteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Näkymättömät-hankkeen kotisivut | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | #näkymättömät


Osallistava ja liikunnallinen teatteri (2016-2019)

Hankkeessa tavoitettiin 15–25-vuotiaita haasteellisissa elämäntilanteissa olevia nuoria, ja heitä kannustettiin aktiiviseen kansalaisuuteen sekä tuomaan esille omaa osaamistaan. Nuoret suunnittelivat ja toteuttivat yhteisiä produktiota ammattilaisten kanssa. Tavoitteena oli luoda uusia toimintamalleja esittävän taiteen ja liikunnan yhdistämiseen.

Toimintaa järjestettiin pääkaupunkiseudulla, Kajaanissa, Oulussa ja Rovaniemellä. ESR-rahoitteinen hanke oli käynnissä marraskuusta 2016 kesäkuuhun 2019. Tutustu hankkeen tuloksiin Nuorten osallisuuden vahvistaminen teatteri- ja liikunta-alan yhteistoimintaa kehittämällä -julkaisussa ja ota käyttöön kehitettyjä menetelmiä.

Toteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Kainuun Liikunta ry, Kalliolan Nuoret, Kajaanin kaupunginteatteri, Q-teatteri, WAU ry

Lisätietoja
Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeen kotisivut | Instagram  | Loppujulkaisu #ilmaiseitseäsi


Pelaa! (2020-2022)

Hankkeen päämääränä on tukea 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten osallisuuden edistämistä ja sosiaalista vahvistamista pelipedagogiikan avulla. Hankkeen kolme toteuttajajärjestöä käynnistävät ammattiin opiskelevien nuorten kanssa palvelumuotoilu- ja pelikehittämisprosessin, jossa nuoret pääsevät aktiivisina toimijoina kehittämään opetuspelejä. Opetuspelit tulevat valmistuttuaan ammattioppilaitosten ja nuorisoalan järjestöjen käyttöön. Pelit käsittelevät aiheiltaan liikkeen lisäämistä, harrastusten löytämistä sekä nuorten työelämäosallisuutta ja tulevaisuususkoa.

Opetuspelejä testataan pelikiertueilla, jotka järjestetään hankkeen yhteistyöoppilaitoksissa. Pelikehittämisprosessin päätyttyä pelejä levitetään opetuskäyttöön kouluttamalla kumppanioppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilökuntaa pelien hyödyntämiseen heidän omassa työssään. Hankkeen aikana kolmannen sektorin toimijoille tuotetaan tietoa ja välineitä siihen, kuinka hyödyntää pelipedagogiikkaa ja pelillistämistä omassa työssään nuorten ja yhteisöjen kanssa. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot järjestävät kolmannen sektorin sidosryhmilleen tilaisuuksia, joissa esitellään hankkeen tuloksia ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Toteuttajat
Nuorten Akatemia ry (päätoteuttaja), SAKU ry, Lasten ja nuorten säätiö

Lisätietoja
Pelaa! -hankkeen kotisivut 


På samma linje – respekt inom idrott och ungdomsverksamhet /
På samma linje – kunnioitusta liikunnassa ja nuorisotyössä (2018-2021) 

På samma linje on monialainen kehittämishanke ruotsinkieliselle liikuntasektorille, nuorisoseuroille ja koulutusjärjestäjille. Hankeessa tuettiin maahanmuuttajataustaisia nuoria, erityisesti tyttöjä, siirtymävaiheissa lisäämällä heidän osallisuutta ja tuottamalla tukevia palveluita. Keskiössä oli liikunnan ja järjestöalan ohjaajien koulutus, työpajat ja työtapojen juurruttaminen tasavertaisuuden, normikriittisyyden, osallisuuden ja ihmisarvojen lisäämiseksi ja edistämiseksi. Hankkeessa testattiin ruotsalaista kohtaavaa tjejezonen.se -toimintaa Suomessa.

Toteuttajat
Föreningen Luckan r.f. (päätoteuttaja), Finlands Svenska Idrott r.f.

Lisätietoja
På samma linje -hankkeen kotisivut | Instagram | Facebook | Twitter | Oppaat
#sammalinje #respektinomidrott #respektinomundgom


Sirkuksesta siivet elämään (2017-2020)

Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa nuoret löysivät sosiaalisen sirkuksen avulla omia vahvuuksiaan ja vahvistavat elämäntaitojaan kuten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta toimia. Sirkustaitojen myötä maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat suomea ja tutustuvat kantasuomalaisiin nuoriin.
Sirkusharjoitteita kielenoppimisen ja kotoutumisen tueksi. (PDF)
Lasten ja nuorten säätiö / Sirkuksesta siivet elämään -hanke, 2020.

Toteuttajat
Lasten ja nuorten säätiö (päätoteuttaja), Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry, Sorin Sirkus ry, Sirkus Magenta ry, Etelä-Karjalan Estradi ry/ Taidekoulu Estradi, Nuorisotutkimusseura ry, Suomen Nuorisosirkusliitto ry

Lisätietoja
Sirkuksesta siivet elämään -hankkeen kotisivut | Vaikutusvideo Youtubessa | Blogikirjoitukset kokoava uutinen


Tule Nähdyksi! (2020-2023)

Tule nähdyksi -hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä. Hankkeessa tuetaan etenkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten itsetuntoa ja lisätään nuorten itsetuntemusta. Samalla sujuvoitetaan koulutuspolkuja ja edistetään työllistymistä.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan nuorisoalalle materiaaleja työskentelyn tueksi ja kootaan ammattikorkeakoulujen lehtoreille tietopaketti teatterialan soveltavista menetelmistä.

Toteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak (päätoteuttaja), Q-teatteri, Rakastajat-teatteri, Tarinateatteri Vox, Vamos Helsinki

Lisätietoja
Tule Nähdyksi kotisivut | Instagram |
#tulenahdyksi


Vapaaehtoisena oppimassa (2015-2016)

Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeessa kokeiltiin nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa soveltaen Suomeen irlantilaisen Localise-organisaation kehittämää Localise Programme -mallia. Hankkeessa nuorten ryhmät Omnian ja Keudan ammattiopistoista suunnittelivat ja toteuttivat vapaaehtoisprojektin yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Kokeilu oli suunnattu ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa oleville nuorille, jotka etsivät suuntaa omalle elämälleen ja joilla ei vielä olleet selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia. Tutustu: Action-vapaaehtoisena-oppimassa-menetelmäopas

Toteuttaja
Nuorten Akatemia

Lisätietoja
Vapaaehtoisena oppimassa -hankkeen kotisivut | Youtube |